С Правилника за прилагане на Националните Етични правила за реклама и търговски комуникации (за краткост наричани „Етичен кодекс”) се уреждат звената, механизмите, реда и условията за прилагането на Етичния кодекс, приет от Националния съвет за саморегулация (НСС).

ДЕФИНИЦИИ

Саморегулация” означава доброволно придържане към набор от етични правила за регулиране на поведението на стопанските субекти в даден сектор, бранш, професия;

Жалба” за целите на този кодекс означава официален документ, оплакване, сигнал или искане касаещо коя да е форма на търговска комуникация. Жалбата може да посочва prima facie доказателство за нарушение на Етичния кодекс или да повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване;  

Искане за предварителен преглед (Copy Advice) е молба за преглед от НСС, преди излъчването на дадена търговска комуникация, относно съответствието на дадена търговска комуникация с Етичния кодекс;

Запитване за тълкуване означава искане за изясняване, по дух и същество, на клаузи на Етичния кодекс;

„Критерии за вредно за деца съдържание” означава приетите от Съвета за електронни медии (СЕМ) и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), на основание чл.32, ал.5 от Закона за радиото и телевизията /ЗРТ/, критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.

Молител” е лицето, подало жалба, искане за предварителен преглед или запитване за тълкуване;

Ответна страна”  е лицето, срещу което е подадена жалба;

Професионална или търговска тайна означава факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност и въобще всяка информация, чието разгласяване може да застраши търговския интерес или престижа на трето лице, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;  

Санкция означава налагане на съответствие с разпоредбите на органа по саморегулация; 

Сериозен обществен интерес” за нуждите на Правилника включва съществена заплаха за: здравето, безопасността и сигурността на населението; възприетите в обществото морални норми и ценности; културно-историческото наследство или предпазване на потребителите/обществото от опасността да бъдат сериозно заблуждавани;

Страни по жалбата/процедурата са Молителят и Ответната страна; 

1. Национален съвет по саморегулация

1.1. Цел  

Националният съвет по саморегулация (НСС) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, финансиран от рекламната индустрия. Основната му задача е да обединява рекламната индустрия зад дефиницията и спазването на правилата на професионалното поведение в областта на рекламата и търговските комуникации като приеме, разпространи и осигури прилагането на Етичния кодекс, в полза на лоялната конкуренция и преди всичко в защита на потребителя и обществото.  

1.2. Членство 

1.2.1. Членове на НСС могат да бъдат представители на рекламната индустрия: рекламодатели, рекламни агенции, медии, рекламни специалисти и всякакви други физически и юридически лица или браншови и други асоциации и сдружения, които приемат целите и устава на НСС и заплатят членски вноски, определени от УС.

1.2.2. Когато член на НСС е сдружение или асоциация, те:

– запознават всички свои членове с Етичния кодекс и Правилника за приложението му;

– изискват от всеки свой член, писмена декларация за доброволно приемане на Етичния кодекс и Правилника за неговото приложение;

– изискват от своите членове спазване на решенията на Етичната комисия, които са задължителни за тях.

 1.3. Работни органи на НСС

1.3.1. Практическата дейността на НСС се осъществява от органи, назначени от Управителния съвет (УС):

а.   Секретариат;
б.   Експертна група за тълкуване на Етичния кодекс;
в.   Етична Комисия;
г.    Апелативна Комисия;
д.   Комисия за пост-мониторинг;

1.3.2. УС може да създава, трансформира и закрива работни органи или да възлага техните дейности на друг орган на НСС с цел осигуряване на целите на НСС и неговата ефективна дейност.

1.3.3. УС може да освободи член на орган на НСС в случай на неспазване на настоящия Правилник, системно неучастие в работата на съответния орган и/или подронване на авторитета на НСС.

Под ”системно неучастие” се разбират 30 % отсъствия за период от 6 месеца. 

1.3.4. Адресът за комуникация с НСС е адресът на неговия офис.
При промяна на адреса, Секретариатът уведомява всички членове и съобщава промяната на широката общественост. 

2. Независимост, конфликт на интереси и конфиденциалност

2.1. Членовете на всички комисии, експертни групи и други работни органи към НСС изпълняват своите задължения по собствена съвест и убеждения и не представляват интересите на членовете на НСС, които приемат Етичния кодекс или браншовите организации, които са ги предложили.

2.2. Член на даден работен орган има  конфликт на интереси когато:

а. е бил пълномощник на някоя от страните по жалбата или искането през последните 3 години;

б. е бил в трудовоправно или гражданскоправно отношение с някоя от страните по жалбата или искането през последните 3 години;

в. поради други обстоятелства може да се счита за предубеден или заинтересуван пряко или косвено от изхода на преписката.

2.3. В случай на конфликт на интереси, всеки член на работен орган на НСС има моралното задължение да направи самоотвод.

2.4. В случай на конфликт на интереси, страните по жалбата/искането могат да поискат отвод на член на работния орган.

2.5. Всяка информация, писмена и устна, получена в хода на работата на работните органи представлява професионална тайна и членовете на тези работни органи и привличаните от тях лица са длъжни да я пазят в пълна конфиденциалност. 

3. Етични Правила (“Кодекс”)

3.1. Етичните правила за реклама и търговска комуникация в Р България, приети от НСС, наричани за краткост “Кодекс” , представляват общата рамка на саморегулацията в рекламата и търговската комуникация в България.

3.2. Кодексът може да бъде периодично изменян и разширяван. 

3.2.1. Предложение за промяна на Кодекса може да става от всяко физическо или юридическо лице, член на НСС, с писмено предложение до УС на НСС.

3.2.2. Промените подлежат на одобрение от Общото събрание на НСС.

3.2.3. За осигуряване на стабилност на системата на саморегулация, Кодексът може да бъде променян най-често на две години, освен в случаи с особено важно обществено значение.

3.2.4. По значими теми Етичната комисия издава препоръки и други предписания за приложение на Етичния кодекс.

3.2.5. При оценка на потенциално вредно за деца съдържание в търговските съобщения, органите на НСС ще се съобразяват с приетите от СЕМ и ДАЗД на основание чл.32, ал. 5 от Закона за радиото и телевизията /ЗРТ/ критерии за вредно за деца съдържание.

3.2.6.  (1) При разглеждане на жалби, постъпили чрез системата за трансгранични жалби на Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA) се прилага принципът рекламата и всички други търговски съобщения да са съобразени с етичния кодекс на страната, където е седалището на излъчващата платформа, а в случаите на интернет/дигитална реклама и др. форми на директен маркетинг – с етичните правила на страната, в която е седалището на рекламодателя. 

(2) Когато се окаже, че е невъзможно да се отговори на трансгранична жалба чрез системата на EASA, НСС ще предприема мерки да реагира на такива жалби, прилагайки Националните етични правила, в случаите когато рекламите са насочени към български потребители (напр. чрез уебсайт, базиран в България или използуващ български език или посочващ адрес за контакт в България или пък когато са посочени цени в български лева).

4. Експертна група за тълкуване на Етичния кодекс

4.1. Функцията на Експертната група е да дава тълкуване на Етичния кодекс и да изяснява значението на неговите клаузи.

4.2. Експертната група се произнася в двуседмичен срок, освен в случаите с особено голяма сложност.

4.3. Всяко физическо или юридическо лице, включително държавни и обществени органи и съдилища могат да поискат тълкуване. Запитванията се отправят на адреса на НСС. Запитването трябва да бъде подкрепено с мотивирано изложение, посочващо историята и причините за молбата. Молителите могат да подават и всякаква друга информация, свързана със запитването.

4.4. Експертната група за тълкуване на Етичния кодекс се свиква от Секретариата при възникване на необходимост.

4.5. Експертната група предоставя принципни тълкувания. Тя не да действа като арбитър, нито заема позиция относно конкретни случаи. Това не изключва възможността за отправяне на запитвания към Експертната група за тълкуване във връзка с такива случаи.

4.6. Експертната група се състои от членове с опит в областта на саморегулацията и маркетинговата етика и включва председател и 2 членове, които се определят от УС с мандат от три години, който може да бъде подновяван.

4.7. Когато е уместно, Експертната група може да привлича специалисти и да прави консултации с Международната търговска камара (МТК) и браншовите организации.

4.8. Решенията на Експертната група се вземат с обикновено мнозинство.

4.9. Експертната група внася мнение до УС на НСС за одобрение. След потвърждаването му, мнението е крайно и не подлежи на обжалване. Мнението се публикува в пълния му текст, освен ако не се предоставят основателни причини срещу неговото публикуване.

4.10. Ако мнението не бъде одобрено, Председателят на УС го изпраща обратно на Експертната група за преразглеждане, заедно с разяснително съобщение. След това се прилага процедурата като за ново запитване за тълкуване.

4.11. По принцип услугите на Експертната група за тълкуване на Кодекса са безплатни. Когато се очаква дадено запитване да доведе до допълнителни разходи за привличането на външни експерти и/или събирането допълнителна информация, УС на НСС може да укаже на молителя да се заплати такса, която се превежда предварително. Ако таксата не бъде заплатена, молбата за тълкуване не се разглежда.

5. Приложение на специфични кодекси

5.1. В допълнение на националния Кодекс, НСС може да прилага и непротиворечащи на националния Кодекс специфични норми за саморегулация на браншови асоциации и други организации, членове на НСС.

5.2.  За целта УС сключва отделни споразумения, които съдържат:

а.   специфичния обхват на регулацията;

б.   сроковете за произнасяне от Етичната комисия;

в.   дължимата такса.

5.3. Специфичните кодекси ще бъдат прилагани само към членовете на съответните браншови или други организации, приели съответния специфичен кодекс. За нечленовете на съответните браншови организации, решенията на ЕК, взети въз основа на съответните специфичните кодекси, са препоръчителни.

5.4. Актуализацията на специфичните кодекси ще се извършва от съответните браншови и други организации в съответствие с техните устави.

6. Етична Комисия

6.1. Цел и функциониране:

а.    Етичната комисия (ЕК) е органът, който прилага Етичния кодекс;

б.    основната задача на Етичната Комисия е да анализира търговска комуникация, срещу която е регистрирана жалба и да взима решения за съответствието на тази комуникация с разпоредбите на Етичния кодекс;

в.    ЕК се събира при нужда да се отговори на постъпила жалба.

6.2. Състав

6.2.1. УС на НСС, в съответствие с чл. 25 от Устава на НСС, назначава ЕК с мандат от 3 години, която се състои от 13 човека:

а.    председател – експерт, избран измежду членовете на Етичната комисия с квалифицирано мнозинство за мандат от 3 години;

б.   12 редови членове – изявени специалисти в бранша, предложени от редовните членове на НСС.

6.2.2. В случай на овакантяване на място в ЕК, не се изчаква изтичането на мандата й, а УС веднага назначава нов член в рамките на текущия мандат на ЕК.

6.3. Секретариат

6.3.1. Секретариатът подпомага работата на Етичната (ЕК), Апелативна комисия (АК) и другите работни органи на НСС.

6.3.2. На всички срещи на ЕК и АК, присъства представител на Секретариата, без право на участие в дискусиите и без право на глас при гласуването. Секретариатът е длъжен да пази конфиденциалността на материалите, обсъжданията, гласуванията и всяка друга информация получена в хода на работата на комисиите.

7. Подаване и регистриране на Жалба

7.1. Процедура пред ЕК се образува по жалба от физически или юридически лица,  държавни или обществени органи, или по собствена инициатива (самоcезиране).

7.2. Жалбите се изпращат в писмена форма (чрез е-mail, факс, писмо) на адреса на НСС или чрез онлайн електронна форма на сайта на НСС www.NSS-BG.org.

7.3.Регистрирането на жалби в НСС е безплатно.

7.4. (1)Ако жалбата се отнася до реклама с произход извън границитя на България, тя ще бъде третирана като трансгранична жалба. Това означава, че тя ще бъде насочена чрез Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA) към органа за саморегулация в съответната страна на произход, където се прилагат местни етични правила. Разглеждането на тези жалби също е безплатно.

(2) За страна на произхода се приема страната, в която е седалището на излъчващата платформа, а в случаите на интернет/дигитални реклами и др. форми на директен маркетинг – страната, в която е седалището на рекламодателя.

7.5. След регистриране на жалба, Секретариатът предприема мерки за неразкриване на самоличността на жалбоподателя пред които и да са трети лица, включително служители, сътрудници и органи на НСС, с изключение на:
а. оторизирани държавни и общински органи;
б. с случаите, предвидени в т. 7.4;
в. при защита на законовите права и интереси на сдружението.

8. Искане за предварителен преглед (Copy Advice)

8.1. При поискване от който и да е от членовете си или от други маркетинг специалисти, НСС може да извършва предварителен преглед за съответствие на дадена търговска комуникация по дух и съдържание с изискванията на Етичния кодекс.

8.2. Предварителният преглед се осъществява от определени от УС лица от органите на НСС.

8.3. Предварителният преглед за съответствие на дадена търговска комуникация с Етичния кодекс не освобождава получилата я страна от задължението да спазва действащите законови норми в страната.

8.4. Исканията за предварителен преглед се изпращат в писмена форма (чрез е-mail, факс, писмо) на адреса на НСС, заедно с търговската комуникация, за която се иска преглед.

8.5. Срокът за стандартен предварителен преглед е 3 дни, а за бърз преглед срокът е до 24 часа.

8.6. Съответният вид предварителен преглед се заплаща по цена определена от УС.

8.7. При оттегляне на искане за предварителен преглед, внесената сума се възстановява на молителя.

9. Съдържание на Жалбата

9.1. Жалбата трябва да съдържа:

а.   име и фамилия за физически лица, а за юридически лица – и ЕИК/данни за съдебната регистрация на молителя;

б.   адрес за контакт с молителя за физически лица, а за юридически лица седалище и адрес на управление;

в.   в какво се състои искането и изложение на обстоятелствата и мотивите, на които се основава жалбата;

г.    по възможност доказателства в подкрепа на жалбата – снимков или видеоматериал;

д.  подпис на лицето, което подава писмената жалба или на неговия пълномощник. За жалби, подадени чрез електронната форма на сайта на НСС се изисква валиден е-мейл адрес.

9.2. Неподписани или анонимни жалби не се разглеждат от комисията.

9.3. Когато прецени това за необходимо, ЕК се самосезира за нарушение на Етичния кодекс. В този случай Председателят на ЕК, след онлайн съгласуване с членовете на комисията стартира от името на комисията производство, към което се прилага процедурата, валидна за жалбите от всяко друго физическо или юридическо лице.

10. Оттегляне на Жалбата

10.1. Молителят може да оттегли жалбата си във всяко положение на процедурата до постановяване на Решението на ЕК. 

10.2. Оттеглянето става с писмено уведомление на молителя до НСС. Ако прецени, че общественият интерес налага това, ЕК продължава производството по преписката служебно. 

11. Регистриране на Жалба

11.1. При постъпване на жалба, Секретариатът извършва проверка на съдържанието и при наличие на всички задължителни реквизити, посочени в чл. 9.1. незабавно регистрира жалбата, като образува преписка и уведомява молителя за това.

11.2. Ако жалбата не отговаря на изискванията на чл.9.1., б. „а“, „б“ и „в“, на молителя се изпраща съобщение да отстрани допуснатите нередовности в 3-дневен срок.

11.3. В случай на очевидна неприложимост на Кодекса към жалбата, Секретариатът може да откаже регистриране на жалбата и образуване на процедура по нея и да я върне на молителя с писмено обяснение.

11.4. Жалба, подадена повторно по въпрос, по който вече има решение, не се разглежда, освен ако е във връзка с изпълнението на решението или се основава на нови факти и обстоятелства. Решенията по такива оплаквания касаят само новите факти и обстоятелства.

11.5. Секретариатът поддържа архив на всички постъпили жалби и преписките по тях.

12. Образуване на процедура

12.1. В случай на приложимост на Етичния кодекс към регистрираната жалба, се образува процедура.

12.2. (1) Не се образува процедура, а образуваната процедура се прекратява с определение на ЕК, когато:

а.    юридическото лице – ответник е заличено;

б.    оттегляне на жалба, освен в случаите на чл. 10.2., изр. второ;

в.    не е внесена определената такса, когато се изисква такава;

г.    жалбата не попада в приложното поле на Етичния кодекс и ЕК не е компетентна да се произнесе.

(2) Отказът на Секретариата за образуване на процедура или нейното прекратяване от ЕК подлежат на обжалване пред Апелативната комисия.

12.3. В рамките на 1 работен ден от регистрирането на жалбата Секретариатът уведомява Председателя на ЕК и, без да разкрива самоличността на жалбоподателя:

а.    уведомява УС;

б.   установява контакт с ответната страна и я уведомява за изложените обстоятелствата в регистрираната жалба и другите придружаващи я документи, когато има такива;

в.   успоредно с действията по б. „б“, изисква писмено становище от ответната страна в едноседмичен срок от датата на уведомлението за постъпила жалба. Искането на становище от ответната страна става по пощата с обратна разписка или по е-мейл с електронен подпис. В случаи на фактическа сложност, когато е необходимо повече време за събиране на доказателства от ответната страна, по нейно искане срокът за представяне на становище може да бъде удължен еднократно с разпореждане на председателя на ЕК, но не с повече от още една седмица. Удължаването на срока става с писмена молба до Секретариата;

г.    в случай на искане за предварителен преглед, изисква плащане на определената такса.

12.4. В срок от три дни от образуването на процедура, председателят на Етичната комисия определя докладчик по съответната преписка измежду членовете на комисията. Докладчикът проучва всички получени материали и становища и докладва преписката пред ЕК. Докладът се изпраща на Секретариата най-късно 5 дни преди датата на заседанието на ЕК.

13. Свикване на ЕК и приключване на Процедурата

13.1. В срок до 3 дни от регистрирането на жалбата, Секретариатът, след съгласуване с председателя на ЕК, изпраща покана за участие в заседание до членовете на ЕК. 

13.2. В срок до 3 дни от поканата членовете на ЕК потвърждават присъствието си на заседанието. 

13.3. При писмено искане на страните, свързано със състава на ЕК, Секретариатът предоставя съответната информация в срок до 3 дни от получаване на искането.  

13.4. Секретариатът изпраща на членовете на ЕК копие от жалбата на молителя, становището на ответната страна, всички събрани материали, както и докладът, изготвен от докладчик не по късно от 5 дни преди датата на заседанието. 

13.5. Секретариатът потвърждава датата на заседанието на всички заинтересовани страни и органи, посочени в жалбата, най-късно 5 дни предварително.

13.6. Производството пред ЕК приключва в 1-месечен срок от образуване на преписката, като в случаите на висока обществена значимост този срок може да е и по-кратък. В случаи, представляващи фактическа и правна сложност, този срок може да бъде удължен с още 1 месец.

14. Допълнителна документация

14.1. Ако ЕК прецени, че са необходими допълнителни доказателства, Председателят изисква от Секретариата незабавно и без допълнителни формалности те да се поискат от ответната страна без забавяне.

14.2. По всяко време, ЕК може да изиска информация за истинността на данните, твърденията, описанията, илюстрациите и препоръките цитирани в рекламното съобщение както от страните по преписката, така и от други източници.

14.3. В случай на необосновано забавяне на представяне на поисканото становище и доказателства от страна на ответната страна, ЕК може да вземе решение без становище или изслушване на ответната страна.

15. Заседания на ЕК

15.1. На заседанията на ЕК присъстват нейните членове и представител на Секретариата.

15.2. При невъзможност на председателя да присъства на заседанието, той определя друг член от състава на ЕК, който да ръководи заседанието. 

15.2. Минималният кворум, който се изисква за редовно заседание на ЕК е 9 члена.

15.3. Обсъжданията в ЕК са конфиденциални. След назначаването им, всеки от членовете на ЕК подписва Декларация за конфиденциалност, която се съхраняват от Секретариата в архива на НСС.

15.4. Членовете на ЕК имат задължението да си направят отвод от участие в заседанието в случай на конфликт на интереси.

15.5. За заседанието може да се призове ответника, срещу когото е жалбата, или негов писмено упълномощен представител, молителя или лицето, претърпяло вреди от нарушението (ако е различно от молителя), или негов писмено упълномощен представител.

15.6. В случай на повишена сложност, ЕК и всяка от страните може да поиска външни експерти и специалисти да дадат мнение пред ЕК. Тези експерти не участват в дискусиите и гласуването на ЕК и спазват условията за конфиденциалност. 

15.7. Сумите за възнаграждение на външни експерти и специалисти се внасят в бюджета на НСС предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от председателя на комисията.

15.8. На заседанията на комисията се изслушва докладът на докладчика, предоставените писмени доказателства и обясненията  на страните, като на призованите страни могат да се задават въпроси.

15.9. Когато счете, че обстоятелствата по преписката са изяснени, Председателят предоставя възможност на призованите представители на страните да представят позициите и аргументите си, по ред, определен от председателя на ЕК. Те не участват в дискусиите на ЕК.

15.10. При възникване на необходимост от събиране на допълнителни доказателства и информация, които са от решаващо значение за правилното решаване на спора, разглеждането на преписката се отлага за следващо заседание.

15.11. След изясняване на спора от фактическа и правна страна, Председателят закрива дискусията и се преминава към гласуване за вземане на решение. 

15.12. На заседанията на Етичната комисия се водят протоколи, които се подписват от Председателя на ЕК и са публични.  

16. Гласуване

16.1. Членовете на ЕК взимат решение чрез гласуване.

16.2. Гласуването е явно и лично. Всеки член на ЕК има право на 3 пъти онлайн гласуване за период от 6 месеца, придружено с писмено становище, представено най-късно до 24 часа преди конкретното заседание. Непредставянето на писмено становище ще се счита за отсъствие на съответния член на ЕК. През месеците юли – август и декември – януари решенията на Етичната комисия могат да се взимат и неприсъствено с мотивирани писмени становища от всеки член.

16.3. Всеки член има право на един глас и е задължен да изрази мнението си „за” или „против” при гласуването. Гласуване „въздържал се” не се допуска.

16.4. Решенията на ЕК се взимат с мнозинство не по-малко от 7 гласа.

17. Актове на Етичната комисия

17.1. Етичната комисия се произнася с определения, решения и препоръки, като:

а.    установява извършено нарушение на Етичния кодекс и постановява прекратяване на нарушението;

б.    установява, че не е извършено нарушение на Етичния кодекс и оставя жалбата без уважение;

в.    прекратява производство когато комисията не е компетентна да се произнесе;

г.    може да прекрати процедурата при оттегляне на жалбата;

д.   издава препоръки и други предписания за приложение на Етичния кодекс.

17.2. Решението трябва да съдържа следната информация:

а.    дата и място на заседанието на ЕК;

б.    състав на ЕК;

в.    инициатора на жалбата (молителя), като имената на физическите лица се посочват с инициалите им, а юридическите лица се посочват с пълното им наименование.;

г.    предмета на жалбата;

д.    дата на регистриране на жалбата;

е.    фактическата обстановка, включително търговската комуникация и съответния текст на Етичния кодекс, които са били анализирани;

ж.    взетото решение/санкция и мотивите за него;

з.    срока за изпълнение на решението.

17.3. Страните по жалбата се уведомяват за акта на ЕК един работен ден след неговото приемане, а мотивите се представят в едноседмичен срок от датата на заседанието, по пощата с обратна разписка или по е-мейл с електронен подпис. Aко в същия е включено разпореждане за това, Секретариатът изпраща акта и на съответните държавни органи и обществени организации. Актът се обявява на сайта на НСС. За акта на ЕК се уведомяват медиите, излъчили търговската комуникация – обект на жалбата, рекламните агенции и съответните браншови организации.

17.4. Секретариатът архивира и съхранява решението и всички свързани с него материали и документи.

18. Апелативна комисия

18.1 Жалбоподателят има право в едноседмичен срок  да обжалва пред Апелативната комисия (АК):

а.   отказа за образуване на процедура по т.11.3;

б.   прекратяването на процедура от Етичната комисия по т.12.2 (2)

18.2 Жалбоподателят или ответната страна имат право в едноседмичен срок от получаване на акта на Етичната комисия да го обжалват пред Апелативната комисия само в случай на:

а.   събрани нови обстоятелства по жалбата и/или

б.   неспазени процедури, предвидени в настоящия Правилник.

Нови обстоятелства са онези, които сами по себе си или във връзка с предишните мотиви за решението могат да доведат до решение, значително различаващо се от първоначалното.

18.3. Апелативната комисия се състои от председател и 12 члена и взима решение с обикновено мнозинство от присъстващите

18.4. Апелативната комисия се назначава от УС. Изискванията към членовете на АК са същите като за членовете на Етичната комисия.

18.5. За свикването, заседанията, гласуването и взимането на решения на АК се прилагат съответно правилата за ЕК.

18.6. Решението на АК е окончателно и не подлежи на обжалване.

18.7. За обжалването пред Апелативната комисия се заплаща такса, определена от УС на НСС.

19. Влизане в сила на решенията и Изпълнение

19.1. За членовете на НСС, актовете на ЕК/АК са задължителни.

19.2. Срокът за изпълнение на решението на ЕК/АК е една седмица от датата на получаване на мотивираното решение, освен ако в самото решение не е постановено друго.

19.3. ЕК/АК може да поиска незабавно изпълнение на решението, когато дадената търговска комуникация засяга съществен обществен интерес.

19.4. За представители на рекламната индустрия, които не са членове на НСС, решението на ЕК/АК не е задължително. В този случай, когато решението на ЕК/АК постановява, че дадената търговска комуникация е в нарушение на Етичния кодекс, УС на НСС изисква от виновната страна в определения срок доброволно да преустанови нарушението.

19.5. В случай, че ответната страна по жалбата не изпълни доброволно решението на ЕК/АК, УС на НСС уведомява за случая всички свои членове, релевантните регулационни органи и неправителствени организации, като приложи копие от решението и всички събрани по случая доказателства.

20. Разгласяване на решението

20.1. Всички решения на Етичната и Апелативната комисия на НСС се публикуват в сайта на НСС.

20.2. УС на НСС може да реши да публикува бюлетин, съобщение за пресата или друга форма на съобщение, касаещо взетото решение.

20.3. Никоя от страните по производството няма да използува решенията на ЕК за рекламни цели.

21. Комисия за пост-мониторинг

21.1. (1) В случай на констатирано нарушение, заедно с уведомлението за мотивите на решението на ЕК/АК, Секретариатът изисква от всяка страна, срещу която е наложена санкция, да представи на НСС или определено от него лице доказателства за изпълнение на решението в посочения в него срок;

(2) Ако такъв срок не е изрично посочен в акта, доказателствата се предоставят в едноседмичен срок от получаването на мотивите на решението на Етичната/Апелативна комисия;

(3) Доказателствата се изпращат от ответната страна на НСС или определено от него лице, по пощата с обратна разписка или с електронна поща.

21.2. Комисията за пост-мониторинг:

a. упражнява контрол за изпълнението на актовете на ЕК/АК;

б. извършва мониторинг на състоянието на рекламата и търговската комуникация – по свое усмотрение или по искане на Управителния съвет;

21.3. Комисията за пост-мониторинг се състои от пет члена и се ръководи от председател;

21.4. Председателят се назначава от Управителния съвет на ротационен принцип с мандат от една година;

21.5. Председателят на Комисията за пост-мониторинг свиква заседание един ден след уведомление от Секретариата за изтичане на срока за предоставяне на доказателства за изпълнение на акта на ЕК/АК. В случай на отсъствие на Председателя, заседанието се свиква от Секретариата.

21.6. За констатациите на Комисията за пост-мониторинг се съставя протокол, подписан от нейния председател. Протоколът се изпраща на УС на НСС чрез Секретариата.

21.7. За мониторинг, възложен от УС, Комисията за пост-мониторинг съставя доклад.

21.8. Ако в резултат на извършван мониторинг съгласно чл.21.2.б, комисията установи нарушение на Етичния кодекс, подава Жалба по реда установен за това.

В сила от 25 септември 2009 г.

Изм. 16 ноември 2009 г., Изм. 25 юни 2010 г., Изм. 05 ноември 2010 г., Изм. 10 март 2015