Полезно

За саморегулацията

Саморегулацията в рекламата и другите форми на търговска комуникация е осъзнат процес на доброволно придържане на рекламната индустрия (рекламодатели, рекламни агенции и медии) към етични правила, които осигуряват условия рекламата да бъде не само законна, но и благоприличнапочтена, честна и правдива. 

Рекламата трябва да е подготвена с чувство на социална отговорност както към отделния потребител, така и към обществото като цяло и създадена с уважение към правилата на честната конкуренция. 

Тези етични правила се приемат от национален орган за саморегулация под формата на Национален етичен кодекс. Националният етичен кодекс се изготвя на базата на консолидираните правила за търговска комуникация, приети от Международната търговска камара (МТК) и е съобразен с местните културни характеристики и обществени нагласи. 

Защо е необходима саморегулация на рекламата и търговската комуникация ?

Какви са ползите от саморегулацията ?

Как работи системата за саморегулация и кой прилага правилата?