Как работи системата за саморегулация и кой прилага правилата?

Рекламната индустрия създава орган за саморегулация в бранша – в България това е Националният съвет за саморегулация (НСС)

След обществена дискусия, НСС приема Етичен кодекс и Правилник за неговото приложение. 

НСС създава и органи за приложение на кодекса – Етична комисия (жури), Апелативна комисия, Експертна група за тълкуване на Кодекса, Комисия за мониторинг. 

Органите на НСС осигуряват механизми за бърз и ефективен отговор на жалби  от потребители или икономически оператори, като НСС може й да се самосезира. При поискване, НСС оказва и услугата „предварителен преглед” (Copy Advice) – потвърждение от НСС, преди излъчването на дадена търговска комуникация, за съответствието й на Етичния кодекс.
 
Кодексът е задължителен за членовете на НСС. Те доброволно се задължават да не извършват или да не приемат никакви дейности в нарушение на Кодекса и да променят или преустановяват всяка комуникация, която Етичната комисия на НСС е преценило, че е в нарушение на Кодекса. 

Членовете на НСС не само се ангажират да прилагат Кодекса и да осигурят неговото спазване – те работят за промотирането на Кодекса и насърчават спазването на целите и правилата му и от всички други стопански субекти и лица в рекламната индустрия. 


За тези, които още не са членове на НСС и не са приели Етиния кодекс, решенията на журито не могат да бъдат задължителни, те са препоръчителни. Ако тази препоръка не бъде изпълнена, НСС може да реши да направи публично решението на Етичната комисия, да поиска от своите членове – медии да преустановат излъчването на въпросната реклама или в определени случаи – да уведоми съответните държавни регулаторни институции.

Секретариатът на НСС осигурява работата на системата за саморегулация, като целта е да се постигнат високи професионални стандарти в рекламата и другите форми на търговска комуникация, които да спечелят доверието на потребителите и да осигурят тяхната защита в полза на индивида, обществото и правилата на честната конкуренция.