Какви са ползите от саморегулацията ?

За потребителите

Като избягва сложни и бавни съдебни процеси, саморегулацията предлага на потребителите бързо, просто и леснодостъпно, а и най-вече безплатно средство за отговор на техните жалби. Саморегулацията също така е гъвкав механизъм – тя бързо откликва на променящите се обществени нагласи, както и на нововъзникващите канали и техники на комуникация. Тя постига бърз резултат посредством санкционирането на нарушителите чрез публикуване на решението на етичното жури или отказ на медиите да излъчват реклама, нарушаваща правилата. 

За рекламната индустрия

Ефективната саморегулация означава, че рекламната индустрия активно работи за това рекламата и търговската комуникация да бъде честна, почтена, достоверна и законна. Това позволява на индустрията да изгради отношения на доверие с потребителя, като по този начин осигурява повишаване на консумацията на рекламираните стоки и услуги.

За регулаторите

Саморегулацията е алтернатива на подробното законодателство, но не и на закона по принцип. Наложило се е мнението, че саморегулацията работи най-добре, когато самият закон й отделя място и дефинира ролята й. Законът и саморегулацията се допълват взаимно, а постигнатия по този начин резултат не би могъл да бъде постигнат от нито една от системите поотделно. Законът е добър за определяне на общите принципи, например че рекламата не трябва да бъде заблуждаваща. Саморегулацията, поради по-голямата си гъвкавост и интерпретиране на правилата не само по буква, но и по дух, дава бърз и ефикасен отговор на специфични въпроси, свързани с рекламата. При това, законодателството си запазва правото на ‘последна дума’, която саморегулацията може сама да поиска, когато се сблъска с незаконна реклама (например порнография) или пък с икономически оператори, които отказват да се съобразяват с правилата.