Меморандум за сътрудничество между СЕМ и НСС 2011

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


между


Съвета за електронни медии (СЕМ) и  Националния съвет за саморегулация (НСС)

 

Днес, 25.03.2011 г. ,

 

Съветът за електронни медии (СЕМ), със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Шипченски проход” № 69, представляван от доц. Георги Лозанов - Председател,


и


Националният съвет за саморегулация (НСС), адрес за кореспонденция: София 1000, ул. "Христо Белчев" 29-33 , ет. 2, офис 6 (БАР), представляван от Ели Герганова – Председател на УС,  като отчетоха, че :

 

o                    СЕМ и НСС зачитат свободата на търговското слово в България и  в същото време  отчитат, че основната роля на рекламата и търговската комуникация е да създават доверие у потребителя, поради което е необходимо към тях да се прилагат високи изисквания и стандарти, за да бъдат те законни, достоверни, честни и благоприлични, създадени с чувство на отговорност към потребителите и обществото;

 

o                    Ефективната корегулация на рекламата и  другите форми на търговски съобщения се извършва чрез различните механизми и инструменти на закона и саморегулацията, които се допълват взаимно с цел осигуряването на максимална защита на потребителите и обществото;

 

o                    Органите на СЕМ и НСС работят независимо един и от друг. СЕМ е независим специализиран орган, прилагащ нормите на ЗРТ. НСС е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, прилагащо разпоредбите на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация (Етичен кодекс).

 

Страните се споразумяха за следното:

 

1.     НСС ще уведомява СЕМ за всички  решения на Етичната комисия за нарушения на Националния етичен кодекс, които се отнасят до излъчвания на реклами и други форми на търговски съобщения в програмите  на доставчиците на медийни услуги.

 

2.     Независимо от произнасянето на Етичната комисия на НСС по даден казус, в случай на  установено нарушение на ЗРТ, НСС ще сезира СЕМ  за образуване на административнонаказателно  производство  в съответствие с изискванията на закона.

 

3.     НСС ще уведомява СЕМ  за случаите на неизпълнение на решенията на Етичната комисия от страна на доставчици на медийни услуги. В тези случаи СЕМ може да образува административнонаказателно производство  и да приложи разпоредбата на чл. 126 г от ЗРТ. За целта СЕМ ще извършва независим мониторинг на изпълнението на решенията на Етичната Комисия на НСС, като ще уведомява НСС за резултата.

 

4.     CEM ще препраща на НСС всички жалби и сигнали, които се получават в СЕМ, но се отнасят до нарушения на етичните норми.

 

5.     Двете страни ще си сътрудничат в организирането на дискусии с други държавни органи и неправителствени организации  по важни за потребителите и обществото теми, инициирайки формирането на общи политики.

 

6.     Двете страни ще съдействат за развитието на корегулацията  в  рекламата и другите форми на търговските съобщения и за широкото приложение на нейните принципи и механизми във всички форми на комуникация в Р България.

 

7.     Двете страни ще провеждат съвместни срещи минимум два пъти годишно за анализ на резултатите от сътрудничеството по този меморандум.

 

8.     Настоящият меморандум може да бъде изменен и допълнен по взаимно съгласие между страните и влиза в сила от датата на подписването му.

 

ЗА СЕМ:                                                              ЗА НСС:

 

 

-----------------------                                           ----------------------

          Георги Лозанов                                                 Ели Герганова

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове