Критерии за независимост при избор на независимите членове на органи на НСС

Общи разпоредби

1. Независимостта на част от членовете на органите на Националния съвет за саморегулация и прозрачността на техния избор е необходимо условие за ефективна дейност и за повишаване на доверието на регулаторите, бизнеса и обществото към организацията.

2. Критериите за независимост и избор на членове на органи на НСС се изработват въз основа на законови норми и добри практики в страните от Европейския съюз и се приемат приемат от Общото събрание на НСС.

Критерии за независимост на членове на органи на НСС

3. За независим ще се счита член на орган на НСС, който към датата на избирането му и през цялото време на работа в полза на организацията:

а. не заема длъжностна позиция в държавен орган общински, регулаторен и контролен;

 

б. не е акционер или член на управителен или контролен орган, прокурист или служител във фирма или организация, членуваща в НСС - индивидуално или колективно, или на техни клонове и подразделения;

 

в. не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на фирма или организация, членуваща в НСС - индивидуално или колективно, или на техни клонове и подразделения;

 

г. не се намира в трайни търговски отношения с фирма или организация, членуваща в НСС - индивидуално или колективно, или с техни клонове и подразделения, които могат да повлияят на независимостта на неговите съждения.

 

Доказване на независимост и липса на конфликт на интереси 

4. Кандидатите за участие в орган на НСС, за което има изискване на независимост, доказват липсата на обстоятелствата по т. 3 с декларация.

5. Когато има изискване за независимост, лицата, избрани за членове на управителни, контролни и изпълнителни органи на НСС, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата, описани в т.3 по-горе, са длъжни незабавно да уведомят Управителния съвет на НСС. В този случай лицата автоматически престават да осъществяват функциите си от датата на от датата на протокола, с който органът, който го е избрал, констатира това обстоятелство.

6. От всички членовете на Етичната и Апелативна комисия на НСС се изисква да декларират конфликт на интереси, които биха могли да засегнат тяхната безпристрастност при взимането на решения. 

Настоящите Критерии са приети с решение на ОС на Сдружение „Национален Съвет за Саморегулация” от 14.11.2012 г:

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове