Годишен отчет на НСС за 2009 г.

ОТЧЕТ

ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ (НСС)

за 2009 г.

                                                                           

 

Съдържание

 

 

I. Мисия и профил на Националния съвет за саморегулация (НСС)

 

II. Структура и органи на НСС

 

III. Функция на органите за саморегулация към НСС

 

IV. Дейности през 2009 г.

 

V.  Основни насоки за дейността през 2010 г.

 

 

I. Мисия и профил на Националния съвет за саморегулация (НСС)

 

Националният съвет за саморегулация (НСС) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза и си поставя за задача развитието и утвърждаването на гражданското общество чрез активни действия, насочени към организация и провеждане на саморегулиране в областта на рекламата и търговските комуникации, чрез постигане на взаимоотношения на социална отговорност и бизнес етика между всички страни в процеса, в съответствие с действащото законодателство и международната практика.

        

НСС бе учреден на 25-ти септември 2009 г. Учредители са Българската асоциация на рекламодателите (БАР), Асоциацията на рекламните агенции-България (АРА), Асоциацията на българските телевизионни и радио- оператори (АБРО). Чрез трите асоциации-учредители, от саморегулацията са обхванати над 160 водещи фирми в рекламния сектор.

 

Учредяването на НСС получи пълната подкрепа на Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA), на Европейският комисар за защита на потребителите, г-жа М. Кунева, както и на редица държавни регулаторни органи – СЕМ, КЗП, КЗК, ДАЗД, МЗ и др.

 

Саморегулацията в рекламата и търговската комуникация е  доброволно придържане към набор от етични правила (Етичен кодекс) за регулиране на поведението на стопанските субекти в  професията. Ето защо основната задача на НСС е да обединява  рекламната индустрия зад дефиницията и спазването на правилата  на  професионалното поведение в областта на рекламата и търговските комуникации като приеме, разпространи и осигури прилагането на  Етичния кодекс, в полза на лоялната конкуренция и преди всичко в защита на потребителя и обществото.

 

В допълнение на националния Етичен кодекс, НСС може да прилага и непротиворечащи на националния Кодекс специфични норми за саморегулация на  браншови асоциации и други организации, членове на НСС.

 

Общественополезната дейност на дружеството се изразява в следното:

 

1. регулираща дейност - иницииране на обществена дискусия за основните принципи и идеи на Етичен Кодекс, както и изработването му, разгласяването и спазването му

 

2. информационна дейност - разпространение на информация за водещите практики в областта на саморегулацията и др.

 

3. образователна дейност - обучение на заетите в сектора на търговските комуникации с цел издигане на общото професионално ниво на индустрията

 

4. всякаква друга дейност в рамките на закона, която допринася пряко или косвено за постигане на целта на сдружението.

 

 

II. Структура и органи на НСС

 

Правно-организационна форма на НСС

НСС е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 2 и чл. 38 от ЗЮЛНЦ. Сдружението е независима, неправителствена, непартийна организация и като такава набира годишното си финансиране от членския внос на редовните си членове.

Членуването в сдружението е доброволно. Членовете на НСС са редовни и асоциирани. Редовни членове на сдружението могат да бъдат юридически лица от рекламната индустрия – асоциации на медии, рекламни агенции и рекламодатели. Сдружението може да приема и асоциирани членове - юридически лица  и  дееспособни физически лица, които споделят целите на НСС, приемат устава и декларират готовността си да работят за постигане на целите на сдружението.

Върховен орган на НСС е Общото събрание.  То изменя и допълва устава; избира и освобождава членовете на управителния съвет; взема решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението и назначава ликвидатор/и; приема бюджета на сдружението, както и членския внос и допълнителни парични вноски за финансово обезпечаване на дейността на сдружението; приема отчета за дейността на управителния съвет;

отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;  взема решения за безвъзмездно разходване на имуществото; приема Етичен кодекс;

 

НСС се управлява от Управителен съвет от 7 човека, с двугодишен мандат,  в състав (по азбучен ред):

 

1. Ани Ангелова , Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори - АБРО

2. Ели Герганова, независим експерт – Председател

3. Иванка Джолева-Минйоти, Българска асоциация на рекламодателите (БАР)

4. Живко Калотов, Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори - АБРО

5. Мариана Брашнарова, Асоциация на рекламните агенции – България (АРА)

6. София Пенева, Асоциация на рекламните агенции – България (АРА)

7. Флорентин Скарлат, Българска асоциация на рекламодателите (БАР)

 

Дружеството се представлява от Председателя на УС .

 

 

Органи за саморегулация към НСС

УС на НСС назначава следните органи за прилагане на Етичния кодекс :

 

1.    Етична комисия в състав от 11 човека, представители както на

рекламодателите, рекламните агенции и медиите, така и незвисими експерти – юристи, научни работници, представители на потребителите.

 

Членовете на комисията избират помежду си председател с

максимално два мандата. За първи Председател на Етичната комисия бе избран Гриша Камбуров – Изпълнителен Директор на АБРО.

 

2.    Апелативна комисия – панел от 5 специалисти

 

3.    Комисия за пост-мониторинг – 3 специалисти

 

4.    Експертна група за тълкуване на Етичния кодекс – 3 специалисти

 

Членовете на комисиите бяха обучени да прилагат етичните правила от Председателят на Етичното жури на Белгийския орган по саморегулация.

 

         За осигуряване на независимост на решенията на органите стриктно се прилагат Декларации за конфликт на интереси и Декларация за конфиденциалност.

 

Членовете на всички комисии, експертни групи и други работни органи към НСС изпълняват своите задължения по собствена съвест и убеждения и не представляват  интересите  на членовете на НСС, които приемат Етичния кодекс или браншовите организации, които са ги предложили.

 

Всички членове на органите на НСС работят на доброволен и безвъзмезден прицип и имат мандат от две години.

 

Работата на органите на НСС се подпомага от Изпълнителен

Секретар, който е на трудов договор към сдужението. Същият е регистриран в НАП и своевременно се заплащат дължимите социални осигуровки и такси.

 

         УС  на НСС  може да създава и  други работни органи, за да осигури

осъществяването на целите на НСС и неговата ефективна работа.        

 

 

III. Функция на органите за саморегулация към НСС

Механизмите, реда и условията за прилагането на Етичния кодекс от органите на НСС  се определят от Правилник.

 

Етична Комисия

 

         Етичната комисия (ЕК) е органа, който прилага Етичния кодекс. Основната задача на Етичната Комисия  е да  анализира търговска комуникация, срещу която е регистрирана Жалба и да взима решения за съответствието на тази  комуникация с разпоредбите на Етичния кодекс;

Процедура пред ЕК се образува по жалба от заинтересувани физически или юридически лица или държавни органи  или по собствена инициатива (самоcезиране). Жалбите се изпращат в писмена форма ( чрез е-mail, факс, писмо) на адреса  на НСС или чрез онлайн електронна форма на сайта на НСС www.nss-bg.org. За регистриране на жалби и процедурата по тях не се плащат такси на НСС. Секретариатът поддържа архив на всички постъпили жалби и преписките по тях.

 

Предвидена е и възможност, при поискване от който и да е от членовете на НСС, Етичната комисия  да извършва предварителен преглед  за съответствие на дадена търговска комуникация по дух и съдържание с изискванията на Етичния кодекс.

 

При постъпване на жалба,  Секретариатът извършва проверка на съдържанието и незабавно регистрира жалбата, като образува преписка и уведомява молителя за това. В случай на приложимост на Етичния кодекс към регистрираната жалба, се образува  процедура. В рамките на 1 работен ден от регистрирането на жалбата, Секретариатът установява контакт с ответната страна и изпраща копие от регистрираната жалба и другите придружаващи я  документи, като изисква писмено становище  от в срок до пет работни дни от датата на регистриране на жалбата. Идентичността на жалбоподателя не се разкрива.

 

Секретариатът изпраща покана за участие в заседание до членовете на ЕК, като им изпраша копие от жалбата на молителя. Поканените имат морално задължение да откажат участие, ако е налице конфликт на интереси. Датата на заседанието на Етичната комисия не може да е по-късно от десет работни дни от регистрирането на жалбата. В случаи  на фактическа сложност, когато естеството на случая изисква повече логистично време за събиране на доказателства от ответната страна,   сроковете по този член може да бъдат удължавани еднократно от ЕК, но с не повече от 10 дни.  Минималният кворум, който се изисква за вземане на решение е 7 члена.

 

Членовете на ЕК  взимат решение чрез гласуване. Гласуването е

явно и лично.Решенията на ЕК се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. ЕК постановява решение с което установява извършено нарушение на Етичния кодекс и постановява прекратяване на нарушението или  установява, че не е извършено нарушение на Етичния кодекс и оставя жалбата  без уважение. Решението се мотивира писмено и се подписва от Председателя на ЕК.

 

Един работен ден след взимане на решението, Секретариатът изпраща копие от него на двете страни по жалбата и когато случаят го изисква – на  релевантните държавни органи и национални организации и го обявява на сайта на НСС, освен ако страните не са пожелали друго. Секретариатът  архивира и съхранява Решението и всички документи в преписката, свързана с него.

 

 

Апелативна комисия (АК)

 

Само в случай на събрани нови обстоятелства  по жалбата и/или

неспазени процедури, предвидени в Правилника,  жалбоподателят или  ответната страна има право в едноседмичен срок да обжалва решението на ЕК пред Апелативната комисия (АК).

 

Апелативната комисия се назначава от УС за всеки отделен случай измежду предварително одобрен панел от 5 специалиста. Изискванията към членовете на  АК са същите като за членовете на Етичната комисия. За свикването, заседанията, гласуването и взимането на решения на АК се прилагат съответно правилата за ЕК. Решението на АК е окончателно не подлежи на обжалване.

        

Всички решения на Етичната и Апелативната комисия на НСС се публикуват в сайта на НСС.

 

За членовете на НСС,  решението на ЕК/АК  е задължително. Срокът за изпълнение на решението на ЕК/АК е 5 работни дни от датата на получаване на решението, освен ако в самото решение не е постановено друго. ЕК/АК може да поиска незабавно изпълнение на Решението и по-рано, когато дадената търговската комуникация  е от сериозен обществен интерес.

 

За не-членове на НСС, решението на ЕК/АК не е задължително. В този случай, когато  решението на ЕК/АК постановява, че дадената търговска комуникация е в нарушение на Етичния кодекс,  УС на НСС изисква от виновната страна  в определения срок  доброволно да преустанови нарушението. В случай, че ответната страна по жалбата не изпълни доброволно решението на ЕК/АК, УС на НСС уведомява за случая всички свои членове, релевантните регулационни органи и неправителствени организации, като приложи копие от решението и всички събрани по случая доказателства.

 

Комисия за пост- мониторинг

 

Комисията за пост-мониторинг организира извършването на  контрол  на изпълнението на решенията на ЕК/АК. Всяка страна, срещу която е наложена санкция от ЕК/АК е длъжна да представи на НСС или определено от него лице доказателства за изпълнение на решението.

        

Комисията за пост-мониторинг се състои от три члена и се събира веднъж на два месеца, ако не е необходимо извънредното събиране.

        

Ако комисията установи нарушение на решенията на ЕК/Етичния кодекс, подава Жалба  по реда установен за това.

 

 

Експертна група за тълкуване на Етичния кодекс

 

Функцията на Експертната група е да дава тълкуване на Етичния кодекс и да изяснява значението на  неговите клаузи.  Всяко физическо или юридическо лице, вкл. държавни и национални органи и съдилища могат да поискат тълкуване. 4.2.     Експертната група се произнася в двуседмичен срок, освен в случаите с особено голяма сложност

        

Експертната група предоставя принципни тълкувания. Тя не действа като арбитър, нито заема позиция относно индивидуални случаи.

 

Експертната група се състои от постоянни членове с опит в областта

на  саморегулацията и маркетинговата етика по принцип - Председател и 2 членове, които се определят от УС с мандат от  три години, подновим от УС. Когато е уместно, Експертната група  може да привлича  специалисти и да прави консултации с Международната търговска камара (МТК) и браншовите организации.

 

 

IV. Дейности през 2009 г.

 

Учредяване на НСС приемане на Национален етичен кодекс

 

Учредителното събрание на НСС се състоя на 25-ти септември 2009 г. В съответствие с целите на организацията , НСС прие Национални етични правила за реклама и търговска комуникация (Етичен кодекс).

 

Етичният кодекс е създаден на основата на Консолидираните правила за търговска комуникация на Международната търговска камара (МТК), като се отчете спецификата на рекламната индустрия в България и предложенията на участниците в нея – рекламодатели, рекламни агенции и медии. Етичният кодекс бе съгласуван с държавни институции, имащи отношение към тематиката – Съвета за електронни медии (СЕМ), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), Държавната агенция за защита на детето (ДАЗД), Министерство на здравеопазването и редица браншови и обществени организации.

 

         Етичният кодекс беше публично представен на събитие в ‘Зографски Хотел Кемпински” на 29-ти септември. На събитието присъстваха г-жа Ildiko Fazekas, Президент на Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA)  и Изпълнителния му директор, Dr. Oliver Gray, както и представители на саморегулаторните органи в Румъния, Словакия, Унгария. Комисарят по защита на потребителите г-жа Кунева, с видео-адрес към събранието, също подкрепи старта на процеса на саморегулацията в рекламата у нас. Поздравителни адреси изпратиха Парламентарната комисия по култура, гражданско общество и медии, СЕМ, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията. Присъстваха над 80 представители на медиите,  рекламната индустрия, редица неправителствени организации. Събитието беше широко отразено в средствата за масова информация.

 

 

Работа за популяризиране на НСС и Етичния кодекс

 

         За повишаване на познаваемостта на Етичния кодекс и работата на НСС, бяха предприети редица стъпки:

 

  1. Срещи и презентации с представители на регулатора: бяха проведени срещи с ръководството на СЕМ, представители на Комисията на гражданско общество и медии,  МЗ; установен бе диалог с представители на КЗК и КЗП. Направена бе презентация на моделите на саморегулацията в Европа на кръглата маса по въпросите на транспонирането на ДАВМУ в ЗРТ, както и на дискусия по същата тема в Министертсво на културата. НСС взе участие в кръглата маса „Децата и медиите”, организирана от ДАЗД.

 

  1. Презентации пред професионалната общност: Етичния кодекс и работата на НСС бяха представени на  УС на КРИБ, УС на ПР асоциацията, УС на асоциацията на спиртните напитки - АПВТСН, Съюза на пивоварите в България, конференцията на IT общността- WebIT , на Работната среща за външна реклама на Асоциацията на специалистите в комуникацията на общините (АСКО).  

 

  1. Председателят на УС на НСС и Председателят на Етичната комисия дадоха интервюта за редица медии: БНТ, BTV, EBF, TV Evropa, М-Sаt,  радио “Хоризонт”, в-k „ 24 часа”, “Капитал”, “Дневник”, “Класа”, “Sofia Echo”, “Signe Café” и др.

 

 

Уебсайт

 

         За осигуряване на информираност и леснодостъпност за гражданите, бе създаден уебсайт. Сайтът съдържа полезна информация за принципите и ползите на саморегулацията, Устава на НСС, Етичния кодекс и Правилника за неговото приложение,  състава на УС и органите на НСС.

 

В сайта е включена електронна форма за подаване на жалби от физически и юридически лица и указания за подаване на жалбите. В сайта се съхранява пълен архив от всички подадени жалби.

 

В сайта се публикуват и всички решения на Етичната и Апелативната комисия на НСС.

 

         Специален административен модул на сайта осигурява работата на Етичната комисия. Жалбите и всички приложени към тях материали са на разположение в сайта за членовете на комисията. В сайта те могат да правят коментари и да обменят мнения. Решенията на комисиите се отразяват и съхраняват в електронен вид, както и кореспонденцията със страните по жалбите. Административния модул бе доразвит, за да обхване работата и на Апелативната комисия.

 

 

Разширяване на членската маса

 

         В НСС могат да членуват физически и юридически лица – фирми и асоциации, които имат отношение към рекламната индустрия. За осигуряване на по-ефективно доброволно приложение на Етичния кодекс, УС на НСС отправи писмени предложения за членство на: БНТ, БНР, Съюза на издателите в България, Българската Уеб Асоциация, Камарата за визулана реклама и опазване на околната среда, Българската ПР асоциация, Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на хранителна

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове