Годишен отчет на НСС за 2010 г.

ОТЧЕТ

 ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ (НСС)

за периода 25.09.2009 – 30.09.2010г.

 

Структура и работа на органите на НСС

         За периода, УС на НСС проведе 11 заседания. Протоколите от заседанията са публикувани в административния сайт на организацията.

УС определи органите на НСС: етична комисия (11 члена), апелативна комисия (5 члена), комисия за мониторинг (3 члена) и експертна група за тълкуване на етичния кодекс (3 члена), секретар -1 на трудов договор, всички членове на органите на НСС работят на доброволен принцип.

         УС определи и състава на работните органи на НСС. Осигурена беше независимост в работата, като в състава на комисията бяха назначени както представители на рекламната индустрия, така и независими специалисти – научни работници, юристи, представители на потребителски организации. Кратки автобиографии на всички членове са публикувани на сайта на организацията.

Приет бе Правилник за работата на органите на НСС, който бе ревизиран няколкократно, за да отговори на необходимостта от безпрепятствено опериране на органите. Правилника е публикуван на сайта на организацията.

         За подобряване на ефективността на работата на Етичната комисия, Управителния съвет извърши промяна в състава й, като бяха освободени членовете, отсъствали от повече от 30 % от заседанията през първите 6 месеца.

По предложение на Етичната комисия бяха приети промени в Правилника, осигуряващи редовното присъствие на членовете  и ефективно провеждане на заседанията на комисията.

Промяна бе направена и в състава на Апелативната комисия, поради оставка на един от членовете.

Въведени бяха такси за апелативни жалби (30 лв. за физически лица и 150 лв. за юридически лица) и за Copy Advice (50 лв. за членове на НСС и 250 лв. за всички останали)

Приети бяха анти-тръстови правила за работата на НСС.

Един от членовете на Управителния съвет,  г-н Флорентин Скарлат подаде оставка поради промяна на работното място.

 

Разширяване на Етичния кодекс

Във връзка с актуалните теми, дискутирани в обществото и препоръките на СЗО за необходимостта от по-добра защита на децата от вредни храни и свързаното с това изискване на ЗРТ, УС разработи «Рамка за храните», която съдържа изисквания отнасящи си до рекламирането на храни със съдържание на сол, захар и трансмастни киселини с нива над препоръчителните. Рамката бе съгласувана със СЕМ, ДАЗД и Националната мрежа за децата.

         УСС разгледа и прие предложението на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки за приложение на Общи правила за отговорна комуникация на спиртните напитки.

Проведени бяха и разговори с Министерство на здравеопазването и със Съюза на пивоварите в България за разработване на единни правила за алкохолните напитки, но поради липса на становище от СПБ процесът е в застой.

         Предлагаме на Общото събрание да гласува разширяване на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, като приеме предложените текстове за храните и спиртните напитки.

 

         Разгледани жалби

За 12-месечния период от учредяването на сдружението в НСС са

постъпили 31 жалби, от които:

5 са отхвърлени поради липса на данни за подателя,
1 е отхвърлена поради неприложимост на кодекса,
1 е оттеглена от подателя и
1 е обединена с друга срещу същата реклама

 

Открити са 23 процедури, от които:

1 е прекратена поради неприложимост на кодекса
1 споразумение между страните
1 - няма нарушение
5 - има нарушение

 

Постигнато е скъсяване на срока за взимане на решение: от 40 дни през 2009  на 37 дни през 2010 г. Този срок обаче все още е дълъг  и трябва да се търси ефективно съкращаване.

 

Нито едно решение не е обжалвано пред Апелативната комисия.

 

         Всички решения на Етичната комисия са публикувани на сайта на НСС – www.nss-bg.org. За решенията с особено обществено значение се издават специални прес-бюлетини. Осигурихме безплатни ПР-услуги от страна на United Partners.

         Основен проблем в работата на етичната комисия се очертава срока за взимане на решения. За периода, средният срок е 41 дни, което е в противоречие на визията на саморегулацията за бързо и ефективно произнасяне по жалбите на потребителите.

         Би следвало да се засили процеса на самосезиране на ЕК. За периода няма нито един случай, в който ЕК да се е самосезирала за даден случай.

         НСС има вече готовност да предлага и услугата Copy Advice.

 

         Работа за популяризиране на саморегулацията,

НСС и Етичния кодекс

         За повишаване на познаваемостта на Етичния кодекс и работата на НСС, бяха предприети редица стъпки:

Ø      Срещи и презентации с представители на регулатора: бяха проведени срещи с ръководството на СЕМ, представители на Комисията на гражданско общество и медии,  МЗ; установен бе диалог с представители на КЗК и КЗП. Направена бе презентация на моделите на саморегулацията в Европа на кръглата маса по въпросите на транспонирането на ДАВМУ в ЗРТ, както и на дискусия по същата тема в Министертсво на културата. НСС взе участие в кръглата маса „Децата и медиите”, организирана от ДАЗД;

Ø      Презентации пред професионалната общност: Етичния кодекс и работата на НСС бяха представени на  УС на КРИБ, УС на ПР асоциацията, УС на асоциацията на спиртните напитки - АПВТСН, Съюза на пивоварите в България, конференцията на IT общността- WebIT, на УС на Българската Уеб Асоциация, на УС на Камарата за визуална комуникация и защита на околната среда, на работната среща за външна реклама на Асоциацията на специалистите в комуникацията на общините (АСКО);

Ø      Саморегулацията и Етичния кодекс бяха представени на работни семинари на АРА и АБРО;

Ø      Председателят на УС на НСС и Председателят на Етичната комисия дадоха интервюта за редица медии: БНТ, BTV, EBF, TV Evropa, М-Sаt,  радио “Хоризонт”, в-k „ 24 часа”, “Капитал”, “Дневник”, “Класа”, “Sofia Echo”, “Signe Café” и др.;

Ø      Председателят на УС на НСС взе участие в редактирането на изданието “Думите на медийния преход”, в частта ‘саморегулация’, защита на децата и защита на потребителите;

Ø      НСС е представен в Експертния съвет на СЕМ и в Комисията за етика в електронните медии към НСЖЕ

 

Приета бе и ПР стратегия на НСС, но поради липса на финансиране, процесът се забави и одобрените дейности все още не са реализирани.

        

         Разширяване на членската маса

         В НСС могат да членуват физически и юридически лица – фирми и асоциации, които имат отношение към рекламната индустрия. За осигуряване на по-ефективно доброволно приложение на Етичния кодекс, УС на НСС отправи писмени предложения за членство на: БНТ, БНР, Съюза на издателите в България, Българската Уеб Асоциация, Камарата за визуална реклама и опазване на околната среда, Българската ПР асоциация, Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на хранителната и питейна индустрия, Българска асоциация за електронна търговия, Българската маркетинг асоциация и пр.

         За нови членове на НСС бяха приети Камарата за визуална реклама и опазване на околната среда – за редовен член и за асоциирани членове - Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки и фирма DebtNet  ЕАД и първия член физическо лице.

         Все още имаме да свършим много работа, за да осигурим максимална представителност на НСС като осигурим членството на Съюза на издателите, Българската Уеб Асоциация, БНТ, БНР. Не сме успели да осигурим работещ диалог и с браншови организации за съгласуване на съответните текстове в Етичния кодекс (храните, банките, автомобилите и пр.)

        

Законова рамка на саморегулацията

         УС подготви и предложи на работната група промени в ЗРТ, осгуряващи подкрепа на процеса на саморегулацията. Предложенията бяха синхронизирани със УС на НСЖЕ.

В резултат бяха приети чл. 76 и 126в , с което операторите бяха задължени да прилагат Националните етични правила, а регулаторът се ангажира да санкционира онези, които не изпълняват решенията на Етичната комисия.

Въпреки от проведената среща на членове на НСС с ръководството на СЕМ, все още не сме постигнали съгласие по начина на приложение на изискванията на ЗРТ.

Във връзка с подготовката на нов медиен закон, УС е предложил становище за осигуряване на основните принципи на само- и ко-регулацията: законът да определя общата рамка, детайлите да се оставят на саморегулацията – чрез национално представени органи, както и да се запази последната дума на закона.

         Направено бе и предложение на АСКО (Асоциация на специалистите в комуникацията на общините) за промяна в общинските наредби за преместваемите рекламни обекти, касаещи приложението на националния етичен кодекс, но нямаме практическо движение за реализиране на това предложение.

         Във връзка с очакваните промени в Закона за здравето, бе направено предложение до МЗ за прилагане на подходът на ЗРТ към саморегулацията в търговските съобщения за алкохолните напитки.   

Във връзка с очакваните промени в Закона за храните, бе направено аналогично предложение до парламентарната Комисия по земеделието и горите.

         Независимо от съществуващия диалог с КЗК и КЗП, все още не сме успели да формализираме сътрудничеството си с тях чрез подписване на двустранни протоколи.

 

Уебсайт

         За осигуряване на информираност и леснодостъпност за гражданите, бе създаден уебсайт. Сайтът съдържа полезна информация за принципите и ползите на саморегулацията, Устава на НСС, Етичния кодекс и Правилника за неговото приложение,  състава на УС и органите на НСС.

В сайта е включена електронна форма за подаване на жалби от физически и юридически лица и указания за подаване на жалбите. В сайта се съхранява пълен архив от всички подадени жалби.

В сайта се публикуват и всички решения на Етичната и Апелативната комисия на НСС.

         Специален административен модул на сайта осигурява работата на Етичната комисия. Жалбите и всички приложени към тях материали са на разположение в сайта за членовете на комисията. В сайта те могат да правят коментари и да обменят мнения. Решенията на комисиите се отразяват и съхраняват в електронен вид, както и кореспонденцията със страните по жалбите. Административния модул бе доразвит, за да обхване работата и на Апелативната комисия.

         В процес на финализиране е английската версия на сайта.

 

Международно сътрудничество

         НСС поддържа активни контакти с EASA и взе участие в учредяването в Прага на работна група на ЕАSA за Източна Европа.

Получихме практическа подкрепа при изготвянето на Етичния кодекс и Правилника за работа от органите по саморегулация в Словакия, Румъния и Белгия.

В диалог сме със Световната федерация на рекламодателите (WFA), Европейската асоциация на агенциите в комуникацията (ЕACA), Европейската асоциация на телевизионните къщи (ЕGTA) и др.

Прогресът в процеса на саморегулация в България бе представен от Председателя на НСС на конференция на EGTA в Букурещ.

С практическия си опит осигуряваме подкрепа на процеса на създаване на орган за саморегулация в Естония.

През м. април 2009, EASA проведе общото си събрание в София, където НСС бе приет за асоцииран член на организацията. Президентът на EASA, г-жа Ildiko Fazekas Вице-президентът, г-н Piet Jaspaert, Генералния директор на ЕАSA, г-н Oliver Gray и Изпълнителния директор на световната федерация на рекламодателите (WFA), г-н Stefan Loerke  проведоха среща с г-жа Даниела Петрова -Председател на ПК по културата, гражданското общество и медиите към 41-тоНародно събрание, г-жа Гинче Караминова - Народен представител и член на ПК КГрОМ, г-жа Деяна Костадинова - Съветник в кабинета на Министър-председателя, г-н Първан Русинов - Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Калин Каменов - Заместник-председател на Държавната комисия за закрила на детето, г-жа Анна Хаджиева - член на Съвета за електронни медии, г-жа София Владимирова -  член на Съвета за електронни медии и ръководството на НСС. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с развитието на процеса на саморегулацията в Европа и България.          

 

Стопанска дейност

         НСС няма стопанска дейност през периода. Определени бяха такси за услугата Copy advice, (50 лв. за членове на НСС и 250 лв. за всички останали)  но все още нямаме запитвания.

 

         Финансов отчет

         УС на НСС осигури стриктно спазване на одобрения от Учредителнотo събрание бюджет.

         Kандидатствахме и за финансиране на НГО от Министерство на Правосъдието, но проектът не беше одобрен.

         Осигурени са електронен подпис, електронно банкиране и електронно подаване на декларации в НАП.

         Изготвена и внесена в срок бе данъчна декларация за 2009 г. и отчетите за МП и Статистиката.

        

Приходи:

Бюджет 2009 г.:   39 000,00 лв

Реализирани:       39 550,91 лв

 

Разходи:

Бюджет 2009 г.:   39 000,00 лв

Реализирани:       38 645,68 лв

 

По пера, разходите са както следва:

 

Учредяване и регистрация                          8,255.31

 Офис оборудване+поддръжка                   1,695.25

 Заплата Секретар (нето)                          12,093.45

 Осигуровки и данъци                                 5,278.48

 Уебсайт - разработване и поддръжка         4,591.80

 Чл.внос ЕАSA                                              2,961.48

 Командировки                                                650.64

 Телефон                                                        384.06

 Пощенски                                                      64.90

 Канцеларски м-ли и услуги                              85.38

 Преводи, нотариални заверки и пр.                302.00

 Таксита и паркинги                                         271.51

 Протоколни                                                    848.41

 Счетоводство                                                 893.23

 Банкови такси                                                269.78

 Всичко разходи                                          38,645.68

 

 

УС предлага на ОС остатъкът от  910,23 лв. да бъдат отнесени в резерв на сдружението.

 

 София, 4 ноември 2010 г.

 

 

                                               Председател на УС на НСС:

        

                                                                                             ЕЛИ ГЕРГАНОВА 

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове