Годишен отчет на НСС за 2011 – 2012 г.

ОТЧЕТ

ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ
за периода 1 октомври 2010 г. – 30 септември 2012 г.

Разширяване на членската маса

Утвърждаването на саморегулацията предполага все повече фирми да прилагат доброволно Националните етични правила за реклама и търговска комуникация. В този смисъл всеки нов член на нашите редовни членове – БАР, БАКА и АБРО е успех и за нас и ние приветстваме присъединяването на големи рекламодатели като Тойота и Хенкел към БАР, както и разширяването на членския състав на БАКА.

Имаме успех с директното привличане на големи рекламодатели като P&G, бойлерите “Дипломат” и производителите на пилета „Градус”,  „Максиум България”. 

Положихме усилия да привлечем към НСС и други индустрии, имащи отношение към рекламата.

Печатната индустрия

Съюзът на издателите в България (СИБ), които по принцип подкрепят саморегулацията, взеха решение да не се присъединяват към НСС колективно, а всеки от техните членове да се присъедини по свое усмотрение. Първи решение за това взеха ВГБ. За съжаление, след смяната на собствеността, нямаме лице за контакт и независимо от многократните ни запитвания, не успяваме да ангажираме групата да продължат членството си.

Установени са контакти с Българския медиен съюз (БМС), които проявяват интерес, но все още не са станали членове на НСС.

Единствено Съюзът на вестникарите и разпространителите на печатни издания се присъединиха към НСС в началото на 2012 г. 

Външна реклама

Поради особената динамика в регулацията на външната реклама,  Камарата за визуална реклама и опазване на околната среда замрази редовното си членство и НСС. Предстои среща с тяхното ръководство за изясняване на причините и възстановяване на членството.

Дигитална реклама

Поддържаме активен диалог с IAB България и със Българската Уеб Асоциация, във връзка с координирането на европейско ниво на усилията на дигиталната индустрия и органите за саморегулация по отношение на 

т.н. поведенческа реклама в интернет.

Други браншови организации

НСС полага усилия да привлече за членове и браншови организации в индустрии, чиито реклами имат чувствително значение за защитата на потребителите и особено децата от вредно съдържание.

Вече втора година, Асоциацията на производителите вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН) поддържат асоциираното си членството си в НСС и би могло да се каже, че рекламите на спиртни напитки отбелязват съществена положителна промяна по отношение на спазване на етичните правила. 

Съюзът на пивоварите в България имат изградена своя система за прилагане на етичните правила в тази индустрия и все още не намират мотивация да се присъединят към НСС.

НЛВК изразяват принципна подкрепа на процеса на саморегулация, но все още не предвиждат директно участие.

За осигуряване на по-ефективно доброволно приложение на Етичния кодекс за реклама и търговска комуникация, УС на НСС отправи писмени предложения за членство на: БНТ, БНР, Българската ПР асоциация, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на хранителната и питейна индустрия и редица индивидуални фирми. До този момент обаче, нямаме успех в привличането им за членове на НСС и не сме успели да осигурим работещ диалог със съответните браншови организации за съгласуване на съответните текстове в Етичния кодекс (храните, банките, автомобилите и пр.). 

Едно от възможните средства за разширяване на базата на саморегулацията е включването на текстове в договорите между рекламодателите, рекламните агенции и техните подизпълнители и медиите, касаещи препоръка за доброволното прилагане на нормите на Етичния кодекс. 

Разширяването на базата на саморегулацията е основна задача на НСС. За всеки следващ период пред НСС стои задачата за привличане на нови членове, като всеки участник в новия УС трябва да приеме това за своя лична мисия.

Доколкото взимането на решение за приемане на нови членове изисква пълно мнозинство в УС, за опростяване на процедурите по приемането на нови членове, УС предлага на Общото събрание от Устава да отпадне текста изискващ за всеки нов член две препоръки от съществуващ член. 

През периода имахме известни затруднения със събирането на членския внос от някой членове. Предвид горното, УС предлага на Общото събрание да конкретизира сроковете за отпадане на член на НСС поради неплащане на имуществените вноски. – [след дискусия]

Работа на органите на НСС

Управителен съветЗа периода, УС на НСС проведе 20 заседания. 

За осигуряване на кворум и активно участие на всички членове в работата УС предлага на Общото събрание да приеме текст, предвиждащ освобождаване на член на УС при системно неучастие в работата на борда. 

Освен това, практиката показа, че 2-годишния мандат на УС е недостатъчен за провеждане на по-дългосрочна политика на НСС , предвид което УС предлага на НСС да увеличи мандатността на УС от 2 на 3 години. 

По отношение на състава на УС, за да се осигури представителност на редовните членове.  

1. Сътрудничество с регулаторите

СЕМ

През изминалия период утвърдихме сътрудничеството си СЕМ и установихме конструктивен работен режим между двете организации в изпълнение на Меморандума за сътрудничество помежду ни.

ДАЗД

НСС участва в изработването на Критерии за оценка на вредно съдържание за деца, които се приемат от СЕМ и ДАЗД, съгласно изискването на ЗРТ. Тези критерии, в частта им касаеща търговските съобщения, ще станат неразделна част от Правилника за работа на Етичната комисия на НСС.

Поискахме и приехме предложение от ДАЗД за детски психолог, който бе включен в състава на етичната комисия.

Министерство на здравеопазването

Съгласувана бе Рамка за рекламата на храните с Националния център за храни и хранене и успяхме да включим развитие на саморегулационни механизми в проекта на Националния план за храни и хранене.

Продължаваме диалога с Министерство на здравеопазването, където поддържаме предложението си ЗЗ да приложи подходът на ЗРТ към саморегулацията в търговските съобщения за алкохолните напитки и козметиката.  

КЗК и КЗП

Независимо от съществуващия диалог с КЗК и КЗП, все още не сме формализираме сътрудничеството си с тях чрез подписване на двустранни протоколи за сътрудничество.

Столична община

Започнахме разговори и със Столична община и АСКО за ко-регулация на външната реклама, но процеса се забави поради цялостното забавяне на регулацията на този пазар. 

Български дигитален комитет

НСС бе сред инициаторите на създаването на т.н. дигитален комитет, платформа за обединяване на усилията на дигиталната индустрия в областта на защитата на потребителите  

Закона за хазарта

Успяхме да включим изискване за прилагане на етични правила към рекламата на хазартни игри – чл. 10 от Закона за хазарта. В тази връзка подготвихме проект на тези правила и изпратихме за съгласуване на  ДКХ, две браншови асоциации някои чуждестранни участници на този пазар в България.

2. Етичен кодекс

Подготвени бяха допълнения към Етичните правила 

Рамка за храните

Общи стандарти за спиртните напитки

Проект за етични правила за реклама на хазартни игри.

3. Правилник за работа на Етичната комисия

Приеха бяха промени в Правилника за работата на органите на НСС, който бе ревизиран няколкократно, за да отговори на необходимостта от безпрепятствено опериране на органите на НСС. Правилникът е публичен и е публикуван на сайта на организацията.

УС отделя особено внимание на ефективността на работата на Етичната, и Апелативната комисия и Комисията за постмониторинг. За целта, Управителния съвет извърши промяна в състава им и в правилата за работа. Проведена бе среща на УС с Етичната комисия, на която бяха дискутирани въпроси, свързани с възможностите за повишаване на ефективността на работата й. 

4. Въвеждане на Copy Advice

От 01.03.2011 г. се въведе услугата Copy Advice. НСС прилага добрата практика от Европа в областта на предварителния преглед и наученото на специалния семинар във Виена, на който присъстваха Председателя на УС и Председателя на ЕК. Тази услуга, която в началото се използуваше твърде рядко, през последната година се активизира (21 бр.) и се оказа добър инструмент за привличане на нови членове и изграждане на доверие сред съществуващите членове. Всички членове на НСС се ползуват от 3 безплатни предварителни прегледа и можем да сме доволни, че след нашите препоръки и корекции, не само няма жалби от потребители, но две от фирмите спечелиха делата си в КЗК по оплаквания на конкуренти срещу тези техни реклами. 

За следващия период ще разчитаме на Асоциацията на рекламните агенции и Българската асоциация на рекламодателите да приемат конкретни мерки за още по-широко промотиране сред своите членове този продукт и  превръщането му в по-обхватна превантивна практика.

4. Уебсайт

Уебсайтът на НСС се актуализира постоянно и съдържа обхватна информация за саморегулацията. Активирана бе и английската версия на сайта. 

В сайта се съхранява цялата база данни за жалбите и движението на процедурите по тях. На сайта са публикувани профилите а всички членове на органите на НСС. Всички решения на Етичната и Апелативна комисия са публични и се публикуват на сайта.

5. Образование

Сключен бе договор с Нов Български университет за въвеждане на семинар в учебната им програма „Саморегулация в рекламата и търговската комуникация” , като за целта им предоставихме безплатен образователен модул, създаден от Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA). Председателят на УС направи презентация пред записалите се в програмата студенти.

В програмата на фестивала ФАРА през 2011 г. бе включено представяне на принципите на саморегулацията и добрите практики в Европа

Организиран бе съвместно с АРА и EFRD семинар за етичните правила в рекламата на алкохолните напитки

6. Промотиране на саморегулацията

За подобряване на гласността на работата на ЕК бе привлечена за член фирмата United Partners, които осигуряват съдействие за ПР-а на решенията на ЕК.

Сключен бе договор са сътрудничество с Агенция Крос, Sign Cafe и сп. „Бизнес лейди” за осигуряване на съдействие за популяризиране саморегулацията и решенията на НСС. 

Установихме контакт с КРИБ , като се надявахме организацията да промотира саморегулацията сред членовете си, но за съжаление темата саморегулация все още не седи в дневния ред на тази организация.

НСС е представен в Комисията за етика в електронните медии към НСЖЕ

Председателят на УС и на Етичната комисия периодично дават интервюта в телевизионни предавания и в пресата.

Приетата ПР стратегия за по-широко популяризиране на работата на НСС , поради липса на финансиране, все още е реализирана. УС предлага изпълнението на ПР програма да залегне в насоките за работа през следващия период.

 Етична комисия

Присъствието на членовете на комисиите се наблюдава текущо и се отчита на всеки 6 месеца, таблицата за присъствието е публикувана на служебния сайт на НСС. Въведоха се правила за отпадане на членовете при системно неявяване на заседанията на комисията.

На база на тези правила, през периода бяха направени промени в състава на Етичната комисия, увеличен бе състава на Апелативната комисия и бяха направени промени в Правилника за осигуряване на редовен кворум на заседанията на комисиите. В резултат отчитаме сериозно подобрение в посочената област. 

През периода, Етичната комисия е провела 24 заседания и се е произнесла по 99 процедури, обхващащи 125 жалби. Секретариатът на НСС и всички членове на етичната комисия, които работят доброволно, заслужават висока оценка за този обем работа. 

Трябва да си признаем и някои грешки. В началото на периода се допуснаха някои пропуски по отношение на реклами на алкохолни напитки, които можем да отдадем на процеса на съзряване в работата на етичната комисия. За съжаление, тези наши пропуски бяха отразени в мониторинга за рекламите на алкохолни напитки в Европа (AMMIE), финансиран от Европейската комисия и Холандския институт за алкохолни политики (STAP). Мониторингът обхвана рекламите на алкохолни напитки в България, Дания, Белгия, Италия и Германия  в периода юли 2009 до август  2011 и стана повод за недоверие във възможностите на саморегулацията в алкохолната индустрия да осигури защитата на младото поколение от вредно рекламно съдържание.  

Нарасналият обем работа стана обаче причина през 2011 г. да се удължат сроковете за изработване на мотивираните решения – средно 19 дни  (8 дни през 2010 г.) от датата на заседанието на комисията. След взетите мерки и положените усилия от Секретариата, този срок през 2012 г. спадна на 6 дни, при предвиден в Правилника срок от 7 дни.

Въпреки че страните се уведомяват за взетите решения един ден след взимането им, значително се е увеличил периодът от датата на образуване на процедурата до датата на финализиране и публикуване на решенията на сайта на НСС. От 33 дни през 2010г, този срок нараства на 50 дни през 2011 и 2012 г.  

Среден брой дни от образуване на Процедура по жалба

Част от забавянето се дължи на факта, че по определени теми, поради тяхната обществена важност, вместо да излезе с решение по всеки един казус, Етичната комисия излезе с препоръки и беше необходимо време за тяхното изготвяне. За периода, Етичната комисия направи две препоръки: за сексуалните стереотипи и за текстовете под линия. 

Препоръката на УС за следващия период е да се търси повишаване на ефективността на работата на Етичната комисия чрез оптимизация на:

периодичността на заседанията на комисията

сроковете за финализиране и подписване от председателя на комисията и публикуване на решенията на сайта. 

Най-важното в работата на Етичната комисия е осигуряването на независимост и прозрачност в работата й. За целта УС предлага на Общото събрание да се приемат Критерии за независимост на членовете на органите на НСС  и принципи за състава на Етичната и Апелативна комисия.   

Апелативна комисия

Допускането на апелативни жалби става само в случаи на нови обстоятелства, непредставени на Етичната комисия и в случаите на нарушена процедура. През периода са заведени 6 апелативни жалби. Всички са потвърдили решенията на Етичната комисия.

За следващия период Апелативната комисия трябва да бъде подсилена с включване в панела на повече юристи.

Статистика на жалбите

За периода 1 октомври 2010 г. -  30 септември 2012 г. в НСС са постъпили жалби, както следва:  

2011 2012

Общ брой сигнали и жалби 92 88

от които:

от физически лица               78 76

от юридическо лице  3  3

от НПО                                    1  0

от държ. органи                      4  4

самосезиране НСС                  6  5

Бр. жалби по които 

не са открити процедури: 29 23

от тях:

оттеглени от жалбоподателя  2  2

поради липса на необходимите данни   12 13

извън обхвата на кодекса  8  6

от тях са препратени на държ. орган   3 1

предишни решения по казуса  7  2

Когато по един казус има повече от една жалба, те се обединяват в обща процедура.

Бр. обединени жалби  10 19

Процедури  53 46

Прекратени процедури (неприложимост на кодекса) - 2

Общо открити процедури  63 63

Спрямо предходния период, през 2011 г. наблюдаваме трикратно увеличение на жалбите и процедурите по тях, като обема се запазва и през 2012 г.

Брой жалби и открити процедури

Процедури по канали на комуникация:

2011 2012

телевизионни реклами  43 50

външните реклами  15  6

радио-реклами    3  1

дигитални реклами    1  5

директен маркетинг    1  0

реклами в печата    0  1

Брой процедури по канали на комуникация

Процедури по видове стоки

2011 2012

Спиртни напитки    3    4

Бира    1    1

Вино    0    0

Комуникации  17  22

Храни/Напитки    8    7

Финансовите услуги    3    3

Хазарт    4    5

Здраве и красота  14    7

Други  13   14

Спрямо предишния период се наблюдава значително увеличение при телекомуникационните услуги и спад при спиртните напитки. 

Брой процедури по видове стоки

Процедури по вид нарушения

2011 2012

Подвеждаща търговска комуникация    21  31

Дискриминация    4    1

Злоупотреба с опит    1    1

Насилие    3    5

Здраве и безопасност    2    3

Неподходящи за деца  13    8

Обида    2    2

Сексуални стереотипи    5    3

Морал и благоприличие    9    2

Други    3    5

Спрямо предишния период, увеличение има при жалбите за подвеждащи реклами, голяма част от тях касаят нечетливите съобщения под линия (скрол), за които Етичната комисия излезе с препоръка. 

През 2012 г. жалбите за реклами неподходящи за деца, жалбите срещу сексуалните стереотипи и срещу реклами, нарушаващи обществения морал и благоприличие спадат, което може да се отчете като резултат от специалните препоръки на Етичната комисия.

Брой процедури по видове нарушения

Нарушения на Етичния кодекс

2011 2012

Без нарушения  30  42

Установени нарушения  33  21

Отнесени към Апелативната комисия         1     5

Пост-мониторинг на изпълненията на решенията на НСС

През 2011 г. като особено неефективна се оцени работата на Комисията за пост-мониторинг. 

По възложение от УС, Комисията извърши самостоятелен мониторинг на сайтовете на основни производители на алкохолни и хранителни продукти, като приложи методологията, използувана в Европа от Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA). Срокът за изпълнение  беше удължен и освен това не произтекоха никакви действия от страна на тази комисия във връзка с направените заключения.

Независимо от увеличаване на състава на комисията от 3 на 5 човека, определяне на Председател и изготвеня на конкретен правилник за работа, не успяхме да решим проблема с проследяването на изпълнението на решенията на Етичната комисия и предприемане на адекватни мерки и комуникация към нарушителите. Поради тази причина през 2012 г. УС възложи тази задача на самата Етична комисия, която на всяко свое заседние прави преглед на изпълнението на предишни решения.

През 2011г., независимо от решението на ЕК в електронните медии отново се появи рекламата «Сезона на дините» на водка Флирт, макар в някакъв «съкратен вариант». НСС не прибягна до активиране на процедурите по чл. 126 на ЗРТ, което, като добавим атакуваните от Европейският доклад AMMIE други наши решения във връзка с реклами на същата търговска марка, може да остави впечатление за необективност по отношение на този рекламодател. Факт е обаче, че в резултат на проведените дискусии има значителна промяна в етчините стандарти на новите реклами на въпросните търговски марки.

Неизпълнение бе регистрирано и от д-р Енчев във външната реклама и независимо от нашето предложение за съдействие от страна на Столична община, тази реклама остана да присъства из цялата страна, в София със стикери «цензура». Не последва реакция и на Камарата за външна реклама и защита на околната среда.

Незачитане на решението на Етичната комисия проявиха собствениците на марката «Муколизин», в чиято реклама на сироп за кашлица неуважително бе комерсиализирана мелодията на песента «Високи сини планини» 

За щастие, станахме свидетели и да друга фирмена култура. Проявявайки висока социална отговорност, фирмата Данон преустанови рекламната кампания зад своя марка продукти, насочена към деца и писмено уведоми НСС за това, че ще се съобрази с препоръките на Етичната комисия.

За следващия период УС следва да предприеме стъпки за:

- за използуване на допълнителен ресурс за повишаване на ефективността на пост-мониторинга

- да търсят възможности за разширяване на партньорствата за ко-регулация

След подписване на Меморандума за сътрудничество със СЕМ, съветът наблюдава изпълнението на решенията на ЕК и досега не са установили неизпълнение, но не можем да не отразим факта, че СЕМ биват уведомявани в деня на публикуване на решенията на НСС, понастоящем 50 дни след откриването на процедурата, срок достатъчно дълъг за изтичане на всяка телевизионна кампания.

Предвид горното, задача на НСС за следващия период е съкращаване наполовина на посочения срок.

Международно сътрудничество

НСС поддържа активни контакти с EASA и взима редовно участие в Работната група за Източна Европа. Представители на ЕАSA осигуряват добри практики за работата на Етичната комисия. Вице-президентът на ЕАSA взе участие в работата на ФАРА/2011 г.

Стопанска дейност

НСС бе организатор на семинара за етичните правила в рекламата на алкохолни напитки, по възложение на Европейския форум за отговорна консумация (ЕFRD)

Финансов отчет

УС на НСС осигури стриктно спазване на одобрения от Учредителнотo събрание бюджет. 

Изготвена и внесена в срок бе данъчна декларация за 2010 г. и 2011 г и отчетите за МП и Статистиката.

Успяхме да осъществим дейността на НСС при значително съкращаване на бюджета спрямо 2010 г. ( от 39 хил. лв. на 26 хил.лв). Секретариатът премина на половин работен ден, а всички останали разходи бяха оптимизирани до възможния им минимум. 

Имаме преизпълнение в приходите от членски внос в резултат на привлечени асоциирани членове, както и допълнителен приход от услугата Copy Advice и такси за апелативни жалби.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове