Саморегулацията и закона

Саморегулацията не измества закона, тя е негово етично продължение. Саморегулацията е доброволно прилагане от страна на рекламната индустрия (рекламодатели, рекламни агенции и медии) на кодекс от етични правила, които осигуряват рекламата да е не само законна, но и:

  • благоприлична
  • почтена
  • честна
  • правдива

Добрата практика в Европа и света показва, че независимо от доброволния й характер, саморегулацията се развива най-добре там където законодателството я подкрепя.

В България, в отсъствието на традиция за саморегулация тази подкрепа е особено важна.

Основен закон, който отрежда роля на саморегулацията у нас е Закона за радио и телевизия, който задължава доставчиците на медийни услуги да спазват нормите на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация на НСС и предвижда санкции за неизпълнение на решенията на Етичната комисия на НСС:

Чл. 76. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм., бр. 12 от 2010 г.) (1) Доставчиците на медийни услуги изготвят като част от етичния си кодекс правила по отношение на търговски съобщения, придружаващи или включени в детски предавания за храни и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, по-специално съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и захар, чийто прекомерен прием в хранителния режим не е препоръчителен.

(2) Доставчиците на медийни услуги се задължават да спазват нормите на Етичния кодекс на българските медии, разработен от Фондация "Национален съвет за журналистическа етика", и Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, разработени от Сдружение "Национален съвет за саморегулация".

(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) Доставчиците на медийни услуги разработват като част от етичния си кодекс по ал. 1 правила за прилагане на критериите, приети по реда на чл. 32, ал. 5.

Чл. 126г. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) На доставчик на медийни услуги, който не изпълни в срок решение на Етичната комисия към Фондация "Национален съвет за журналистическа етика" и/или Сдружение "Национален съвет за саморегулация", се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

Закона за хазарта също изисква специални етични правила относно рекламата на хазартни игри

Чл. 10. 
(6) Като част от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация се разработват специални правила относно рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да публикуват на сайта си Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, включително за рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да спазват правилата по предходното изречение.

Закона за защита на конкуренцията пък определя саморегулацията като елемент на конкурентната среда, в която работят предприятията и включва саморегулацията в обхвата на секторните анализи на конкурентната среда.

Чл. 27. (1) Комисията извършва секторен анализ в случаите, в които конкуренцията в даден сектор, отрасъл, подотрасъл или регион може да бъде предотвратена, ограничена или нарушена.

(2) В рамките на анализа по ал. 1 комисията може да определи съответните пазари и да изследва техните характеристики и структура, бариерите за навлизане, участниците на пазара, степента на пазарна концентрация, динамиката в сектора, нормативната уредба, саморегулациите и да прави изводи за състоянието на конкурентната среда.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове