Препоръки относно използването на сексуални стереотипи в рекламата и търговската комуникация

ПРЕПОРЪКИ

относно използването на сексуални стереотипи в рекламата и търговската комуникация

Във връзка с многобройните жалби, които постъпват в НСС, относно използването на сексуални стереотипи в търговските комуникации, Етичната комисия:

основавайки се на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Р България;

като взе предвид Резолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно влиянието на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете;

като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете, приет от Европейския съвет в Брюксел, състоял се на 23 и 24 март 2006 г.;

като взе предвид Доклада “Con la violencia hacia las mujeres no se juega” ('Насилието срещу жените не е игра'), публикуван през 2004 г. от Амнести Интернешънъл, Испания; 

като взе предвид Доклада „Хранителни нарушения, представа за тялото и медиите“, публикуван през 2000 г. от Британската медицинска асоциация;

отчитайки, че рекламите са съставна част на пазарната икономика и тъй като са общодостъпни имат неоспоримо отражение върху възпитанието на подрастващите, поведението на гражданите и сформирането на общественото мнение; 

отчитайки, че възпитанието на подрастващите е обща грижа на цялото общество, към която трябва да се подхожда отговорно и с внимание, както и че социализирането им е продължителен процес, в който се изграждат идентичността и ценностната система на индивида, определящи бъдещата им роля и място в обществото;

като има предвид, че дискриминиращите и/или унизителните послания въз основа на пола и всякакъв вид стереотипи, свързани с пола, в рекламите представляват пречка за появата на едно модерно и равноправно общество;

като има предвид, че е необходимо противопоставяне на половото стереотипизиране на всички нива в обществото с цел насърчаване на равенството и сътрудничеството между жените и мъжете в частната и публичната сфера;

като си дава сметка, че дискриминацията основана на полова принадлежност е все още широко разпространена в медиите и че използването на сексуални стереотипи в рекламите и търговските комуникации е част от тази дискриминация;

като държи сметка за това, че границата между естетиката и пошлостта е в голяма степен субективна, но все пак се основава на общоприети морални ценности, обичайно възприети норми на търпимост и добри практики;

подчертавайки, че жените и мъжете не са еднакви, но имат равни права и отговорности;

подчертавайки, че борбата срещу половото стереотипизиране в медиите и рекламите следва да се придружава от възпитателни стратегии и мерки за повишаване на осведомеността от ранна възраст и развиване на критично мислене още от юношеска възраст;

изразявайки своята убеденост в това, че отговорното рекламиране може да има положително влияние върху обществото и възприемането на човешкото тяло, ролята която играе пола в семейните и социалните отношения и че рекламите са силен инструмент както за налагане, така и за оборване на наложени стереотипи;

изразявайки волята си да положи усилия за постепенно премахване на стереотипите, свързани с пола, 

 

ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЕКСУАЛНИ СТЕРЕОТИПИ В РЕКЛАМИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

1.Рекламите и търговските комуникации трябва да уважават и зачитат достойнството и неприкосновението на личността, включително и на човешкото тяло.

2.В рекламите и търговските комуникации не следва да се използват визуални изображения1 и/или текстове, които съзнателно или подсъзнателно внушават наличието на предимства или извличането на ползи и преимущества, основаващи се единствено и само на полова принадлежност.

3.Рекламите и търговските комуникации следва да избягват явно или скрито внушение за подчиненост на полова основа, сексуално насилие и сексизъм.

4.Рекламите и търговските комуникации могат да подчертават красотата на човешкото тяло, но без да показват разголени интимни части от него.

5.Рекламите и търговските комуникации не трябва да показват или намекват по недвусмислен начин осъществяването на сексуален акт между мъжа и жената или между представители на един и същ пол. 

6.Рекламите и търговските комуникации не следва да принизяват по какъвто и да е начин човешкото тялото или части от него, представяйки ги единствено като предмет за сексуално удоволствие. 

7.Рекламите и търговските комуникации не трябва да подбуждат по какъвто и да е начин към полова ненавист, разрешаване, насърчаване или възвеличаване на насилието срещу човешко същество, независимо от неговия пол, възраст, раса или религиозна принадлежност.

8.Рекламите и търговските комуникации следва да се въздържат от показване на хора от двата пола в неприсъщи за тях социални роли, създаващи деградивни и унизителни асоциации.

9.Рекламите и търговските комуникации следва да се въздържат от популяризиране на хирургична намеса и използване на медикаменти и/или хранителни добавки, единствено и само като начин за постигане на личен, социален и обществен успех. Доколкото подобни методи са свързани с преодоляването на здравословни проблеми и носят евентуални рискове за човешкото здраве, трябва да бъдат придружени с ясни указания и предупреждение в този смисъл.

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове