Препоръки по отношение на текстове под линия, използвани в търговска комуникация

1. Препоръките се отнасят до:
1.1. Бележки под линия, съдържащи информация за потребителите;
1.2. Пояснителни текстове, изисквани от закон или друг нормативен акт, както и текстове, ограничаващи обхвата на търговското предложение и неговите твърдения.

2. Препоръките са съобразени с възможностите за възприемане на търговската комуникация от страна на средно интелигентния и информиран потребител, който не страда от физически, ментални или друг вид ограничения, затрудняващи обичайното възприятие.

3. Препоръките се отнасят и за бележки, изисквани от закона, освен в случаите в които законът налага специфични уточнения. В тези случаи рекламодателите са длъжни да съобразят търговската комуникация със специфичното секторно законодателство. 

4.Общи препоръки:
4.1. Когато се използват текстове под линия те не трябва да пречат на други визуални или текстови елементи, които са част от офертата;
4.2. Текстът под линия не трябва да изопачава информация, дадена от аудио частта на рекламата, която има значение за потребителя и може да повлияе върху неговото поведение;
4.3. Текстът под линия трябва да бъдат четим в обикновени условия на представяне;
4.4. Ако текстът не се движи, той трябва да присъства на екран достатъчно време, за да може да бъде прочетен от потребителя по смисъла на т. 2;
4.5. Ако текстът се движи, скоростта му трябва да е съобразена с възможността на потребителя да го прочете по смисъла на т. 2.

5.Текстовете следва да бъдат съобразени едновременно със следните изисквания:
5.1.  Да са разположени хоризонтално с адекватен размер на буквите;
5.2.  В шрифт, който се чете лесно (шрифтът в цялата реклама не е нужно да е един и същ);
5.3. В  цвят, който контрастира с цвета на фона;
5.4. С нормални отстояния между буквите.

6.Технически препоръки:
6.1. Текстът  трябва  да  бъде  с  малки  букви.  Главни  букви  се  използват   когато    граматическите правила го изискват;
6.2. Текстът следва да отговаря на изискванията на член 3.3 от Етичния кодекс, по възможност  да бъде поставен върху вепрозрачен едноцветен фон и се препоръчва неговият размер да отговаря на поне един от следните минимални критерии:
     6.2.1. Височина на един ред – 14 телевизионни линии;
     6.2.2. Височина на един ред – 12 пиксела;
     6.2.3. Пункт на шрифта – 11 при Hebar и при Helen, респективно – съответстващ пункт при други използвани шрифтове.

7. В случаите, в които горните правила са трудно приложими или спазването им налага рекламното съобщение да надхвърли обичайната продължителност и/или обем, рекламодателите следва по ясен, точен и недвусмислен начин да укажат за потенциалните потребители както необходимостта от подробно запознаване с условията на предложението, така и начинът, по който това може да стане.

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове