Националният съвет за саморегулация даде становището си по жалби за подвеждаща реклама

Телевизионна реклама на Blizoo Fiber Power подвежда и заблуждава публиката.

Рекламата на Муколизин, продукт на „Актавис” ЕАД., е определена като липса на социална отговорност.

 ...12.2010, София

 В края на миналия месец в Националния съвет по саморегулация са подадени две жалби за подвеждаща реклама и за рекламни съобщения, нарушаващи Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България. Според жалбоподателите критикуваните реклами представят некоректно продуктите, създават некоректни асоциации и увреждат доброто име и доверието към конкурентите.

«От гледна точка на същественото влияние на рекламата върху обществото и бизнеса, е от значение рекламните форми да бъдат съобразени с етични правила и норми, които да гарантират коректно, изчерпателно и обективно представяне на информацията, без да подвеждат аудиторията», заяви председателят на Етичната комисия г-н Гриша Камбуров.

 

Казусите, по които Етичната комисия към НСС се е произнесла са:

 

В жалба относно телевизионна реклама на Blizoo Fiber Power, се казва, че рекламното съдържание подвежда и заблуждава публиката и също така представя неуместни сравнения с услуги на конкурентни компании. Като доказателство жалбоподателят е посочил линк към интернет сайт (http://www.youtube.com/watch?v=k1hUzZkRhjE&feature=related), на който може да бъде изгледан рекламният клип Blizoo Fiber Power и се е позовал на различни текстове от Етични кодекс, сред които: 

 

„Чл. 3.4. Търговската комуникация не трябва да уврежда доброто име и доверието към конкурентите, както и на предлаганите от тях стоки или услуги чрез твърдение или разпространяване на неверни сведения, както и чрез представяне на факти в изопачен вид.”

Чл. 11. Злепоставяне

Търговската комуникация не трябва да злепоставя, дори когато не посочва изрично, никое лице или група лица, фирма, организация, производствена или търговска дейност, професия или продукт, нито да се опитва да предизвиква обществено презрение или подигравки спрямо тях.”

 

Етичната комисия намира жалбата за основателна по отношение на нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България. Етичната комисия счита, че рекламата нарушава на чл.5.1 и чл. 5.3 от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.

Комисията препоръчва на „Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД да коригира търговската комуникация в съответствие с Етичния кодекс, като в посланието сравнението за бързината на оптичния интернет  BLIZOO FIBER POWER се уточни, че става дума за бързина „До 15х (пъти) по-бърз от ADSL” и бъде ясно посочено, че става въпрос за осреднени стойности, като се укаже и коя стойност е осреднявана.  При невъзможност за изпълнение на тази препоръка дружеството следва да спре разпространението на търговската комуникация.

 
В друга жалба, относно телевизионна реклама на Муколизин, продукт на „Актавис” ЕАД, определена като липса на социална отговорност. Според жалбоподателя изпълнението на песента “Високи сини планини” в рекламата създава грешна представа у децата, които са основни потребители на продукта Муколизин и навежда на грешни асоциации. Жалбоподателят се е позовал на  следния текст от Етичния кодекс:

 Чл.4.11. Използването на природни, исторически, научни или културни ценности в търговската комуникация ще става по начин, който няма да уврежда уважението към тях”.

 Етичната комисия към НСС по този казус е на мнение, че жалбата е основателна, като отбелязва, че социалната отговорност на търговската комуникация на едно дружество следва да отразява и социалните нагласи и възприятия на обществото, което в случая не е така. В тази връзка Етичната комисия препоръчва на „Актавис” ЕАД да спре разпространението на търговската комуникация.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове