Свикване на Общо събрание на НСС

ПОКАНА

 

за Общо събрание на

сдружение „Национален Съвет за Саморегулация”

 

 

Управителният съвет на сдружение „Национален съвет за саморегулация” (НСС) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 17 от Устава на НСС свиква редовно Общо събрание на организацията, което ще се проведе на 14 ноември 2012 година, 16:00 часа, София, ул. „Сан Стефано” № 14, вх.Б, ет.3, АРА/БАКА, при следния

 

Дневен  ред:

 

1.      Откриване на събранието и установяване на кворум;

2.      Приемане на годишен доклад за дейността за 2010/2012 г. и освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС.

3.      Приемане на изменения и допълнения на Устава на НСС;

4.       Приемане на изменения и допълнения на Етичния кодекс;

5.       Приемане на изменения и допълнения на Правилника за Приложение на Етичния кодекс

6.       Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари

7.       Освобождаване на председателя и членовете на Управителния съвет;

8.       Избиране на нов Управителен съвет;

9.       Избиране на председател на Управителния съвет;

10.     Приемане на бюджет за 2012/2013 г  и определяне на годишна вноска за редовните и асоцииране членове

11.     Други

 

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ  събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

 

Материалите по посочения дневен ред са на разположение на членовете в офиса на АБРО на адрес: град София,  ул. „Сан Стефано” № 14, вх.Б, ет.3, АРА/БАКА  и на сайта на НСС www.nss-bg.org;  тел: 0886695616, е-мейл office@nss-bg.org

 

 

София, 10 октомври 2012 година      

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове