Общо събрание на НСС - 01.09.2016 г.

Управителният съвет на сдружение "Национален съвет за саморегулация” (НСС) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 17 от Устава на НСС свиква редовно Общо събрание на организацията, което ще се проведе на 1 септември 2016 година, 16:00 часа, София, ул. "Сан Стефано” № 14, вх.Б, ет.3, АРА/БАКА, при следния Дневен ред: 1. Откриване на събранието и установяване на кворум; 2. Приемане на годишен отчет за дейността през 2015 г., финансов отчет и освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС. 3. Приемане на изменения и допълнения на Етичния кодекс; 4. Приемане на изменения в Устава на НСС; 5. Избор на Управителен съвет и председател; 6. Приемане и освобождаване на членове на НСС; 7. Приемане на план за дейностите на НСС през 2016 и 2017 г., финансов бюджет за 2016 г. и 2017 г. и определяне на годишна вноска за редовните и асоциирани членове; 8. Други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. Материалите по посочения дневен ред са на разположение на членовете в офиса на БАКА на адрес: град София, ул. "Сан Стефано” № 14, вх.Б, ет.3, АРА/БАКА и на сайта на НСС www.nss-bg.org; тел: 0886695616, е-мейл office@nss-bg.org ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НСС: Ели Герганова

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове