Критерии за съдържание неблагоприятно за деца

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕ, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-109

28 септември 2017 г.

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 28.09.2017 г., обсъди проект за изменение на Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата (Критериите).

За да пристъпи към изменение на Критериите, Съветът взе предвид, че медийната среда е изключително динамично развиваща се, а сега действащите Критерии са приети преди повече от 5 години (Решение № 234/ 25.10.2011 г.). Защитата на детската аудитория е в интерес на цялото общество и е съвместна грижа – не само на институциите, но и на бизнеса, а също така и на родителите, и на лицата, които полагат грижи за деца. От своя страна доставчиците на медийни услуги, в лицето на най-представителната организация – Асоциацията на българските радио- и телевизионните оператори (АБРО), изразяват готовност да обозначават отделни свои предавания, така че те да бъдат възприемани от зрителите, за които са предназначени, без с това да се застрашава детската аудитория.

На 23.03.2017 г. Съветът публикува на интернет страницата си за обществено обсъждане проект за изменение на Критериите, като определи срок до 24.04.2017 г. за становища на заинтересованите страни.

След изтичане на срока за обществено обсъждане, със Заповед на председателя на СЕМ беше определена работна група, включваща представители на Съвета за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), АБРО, БНТ и БНР, която да извърши преглед на всички постъпили становища, възражения и коментари във връзка с публикувания проект, както и да направи предложения за редакция на разпоредбите му.

На заседание, проведено на 16.08.2017 г., Съветът за електронни медии разгледа изготвения доклад на работната група и прие да извърши изменение на Критериите единствено в частта, за която е постигнато съгласие и която е подкрепена и от заинтересованите страни, изразили своите становища, а именно – допълване на т. 26 от сега действащите Критерии с предложените нови 4 подточки от проекта за изменението им. Измененията са съгласувани без забележки от Държавната агенция за закрила на детето, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 5 от ЗРТ.

Съветът за електронни медии приема за безспорно, че развитието на децата не е едно и също през времето на растежа, което предполага и различно отношение и възприемане на радио- и телевизионното съдържание от подрастващите в различните възрастови групи. Поради тази причина СЕМ намира за необходимо и полезно за обществото доставчиците на медийни услуги да преценяват и обозначават своите предавания по-прецизно в зависимост от съдържанието им и доколко то е подходящо за детска аудитория. Въвеждането на предупредителни знаци (пиктограми), указващи непрепоръчителна възраст за съответното съдържание, които да престояват на екран най-малко 60 секунди в началото и след всяко прекъсване на предаването, би довело до по-внимателен контрол и избор на съдържание за съответния часови пояс както от самия доставчик, така и от родителите или други лица, които полагат грижат за деца.

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал 1, т. 18, във връзка с чл. 32, ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии

 

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, съгласно Приложение, неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховия административен съд чрез Съвета за електронни медии в едномесечен срок от съобщението за издаването му или в 14-дневен срок от съобщението до лицата, участвали в производството пред административния орган.

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

Утвърждавам:

София Владимирова

Председател на СЕМ

Съгласувано с:

Офелия Кънева

Председател на ДАЗД

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО Е НЕБЛАГОПРИЯТНО ИЛИ СЪЗДАВА ОПАСНОСТ ОТ УВРЕЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО, ПСИХИЧЕСКОТО, НРАВСТВЕНОТО И/ИЛИ СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съветът за електронни медии (СЕМ) и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), разработват критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. Критериите се приемат, изменят и допълват от Съвета за електронни медии, съгласувано с Държавната агенция за закрила на детето.

Съветът за електронни медии, доставчиците на медийни услуги и Държавната агенция за закрила на детето сключват ежегодно в срок до 31 март споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие. Споразумението се публикува на интернет страниците на Съвета за електронни медии и на Държавната агенция за закрила на детето, в съответствие с разпоредбата на чл. 32, ал. 6 от ЗРТ.

Критериите за оценка на съдържание са показателите, по които се оценява съответствието на програмите и техните елементи (аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание) с изискването на разпоредбата на чл.17а от Закона за радиото и телевизията с цел защита на правата и интересите на децата през цялото времетраене и съдържание на програмите.

Доставчиците на медийни услуги - линейни и нелинейни - са длъжни да спазват правата на децата, уредени в Закона за закрила на детето и в други нормативни актове, 2 като при осъществяването на своята дейност са длъжни да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, и да се ръководят от принципите в чл. 10 от Закона за радиото и телевизията.

 

ІІ. ПРИ УЧАСТИЕ НА ДЕЦА В ПРЕДАВАНИЯ, СЪЗДАВАНИ ОТ ДОСТАВЧИЦИ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ФИЛМИ И СЕРИАЛИ

 

Доставчиците на медийни услуги:

1. Спазват правото на личен живот на детето.

 

2. Не разгласяват сведения и данни за дете, участник в предаване, по смисъла на Закона за защита личните данни, без писмено съгласие на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1 от Закона за закрила на детето. В случая, когато детето е непълнолетно - навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни.

 

3. Не разгласяват сведения и данни за детето без писмено становище на органа за закрила, предприел мярката – съответната Дирекция „Социално подпомагане”, в случаите, когато спрямо дете, участник в предаване е предприета мярка за закрила.

 

4. Информират и консултират по подходящ начин родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, за съдържанието на предаването, в което участва детето, за останалите участници и за друга относима информация.

 

5. Предоставят по достъпен и разбираем начин за детето, участващо в предаването, информация относно съдържанието и правилата за поведение по време на участие в предаването и възможните последствия от неспазването им.

 

6. Осигуряват на детето по всяко време условия за осъществяване на контакти с неговото семейство, роднини, попечител, настойник или другите лица, които полагат грижи за дете, в случаите, в които детето е откъснато от обичайната среда на живот.

 

7. Осигуряват здравословна и безопасна среда за детето при участието на дете в предаване.

 

8. Осигуряват възможност на детето да напуска мястото на участие, като при необходимост осигуряват пълнолетен придружител, когато детето е откъснато от обичайната среда на живот.

 

9. Изискват присъствието на придружител - на родител, настойник, попечител или другите лица, които полагат грижи за дете, който е задължен да не оставя без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие. Не възпрепятстват - след съгласуване с родител, настойник, попечител или другите лица, които полагат грижи за дете, пълнолетен придружител на дете на възраст от 12 до 18-годишна възраст, ако това е в интерес на детето.

 

10. Не възпрепятстват трайно участието в образователния процес на участващото в предаване дете.

 

11. Не допускат участието на дете в аудио-визуални предавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание, които съдържат 3 порнография, или разголване на човешкото тяло на самото дете или на други участващи лица.

 

12. Не допускат участието на дете в аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание, които подбуждат към ненавист въз основа на расов, етнически, полов, религиозен или национален признак; или толерират ограничения на права или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование, убеждения, или наличие на увреждане.

 

13. Не допускат участието на дете в аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание, в които безпричинно се използват думи и изрази от самото дете или от страна на други участници, които биха могли да създадат опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното му развитие.

 

14. Не допускат участието на дете в аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание, в които детето безпричинно е поставено в опасни ситуации или занимаващо се с дейности, вредни за него самото или за други хора, нито го насърчава да се занимава с потенциално опасни дейности или поведение.

 

15. Не допускат участието на дете в аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание, които толерират заплаха за живота и здравето на човека.

 

16. Не допускат участието на дете в аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание, в които в присъствието на дете има проява, или детето проявява безпричинно жестокост към животни.

 

17. Не допускат участието на дете в аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание, които подбуждат към употреба на оръжие.

 

18. Не допускат участието на дете в аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание, които подбуждат към агресивни модели на поведение и/или противообществено поведение, които поощряват или одобряват актове на физическо насилие от деца върху деца или върху други участващи пълнолетни лица, или от участващи пълнолетни лица върху деца.

 

19. Не допускат участието на дете в аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание, които провокират или толерират замърсяване на околната среда.

 

20. Не допускат участие на дете в реклама на хазартни игри.

 

21. Не допускат участие на дете в реклами или други форми на търговски съобщения за генетично модифицирани храни.

 

22. Не допускат участието на дете в търговски съобщения, придружаващи или включени в детски предавания за храни и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, по-специално съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и захар, чийто прекомерен прием в хранителния режим не е препоръчителен.

 

23. Не допускат участието на дете в предаване или форми на търговски съобщения, които провокират неоправдано ограничаване приема на едни или други храни, което може да доведе до подражателско поведение и негативно въздействие върху здравето на детето, или да провокира появата на заболявания.

 

24. Не допускат участието на дете в аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание, които подбуждат към употреба на наркотични вещества или представят тяхната употреба в положителна светлина.

 

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЪЗДАВА ОПАСНОСТ ОТ УВРЕЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО, ПСИХИЧЕСКОТО, НРАВСТВЕНОТО И/ИЛИ СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ

 

25. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да не допускат създаване или предоставяне за разпространение на предавания в нарушение на принципите на чл. 10 от Закона за радиото и телевизията и предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.

 

26. Разпоредбите, които засягат децата, не се отнасят до предавания, които се разпространяват в програмите на доставчиците на медийни услуги между 23.00 и 06.00 часа и са ясно обозначени чрез предхождащ ги аудио- и/или аудио-визуален знак или се идентифицират с визуален знак, което не изключва отговорността на доставчиците на медийни услуги за спазването на принципите на чл. 10 от Закона за радиото и телевизията през цялото времетраене на програмата.

 

26.1. (нова, приета с Решение № РД-05-109/28.09.2017 г.) Кинематографични произведения, филми и сериали, и други аудиовизуални произведения, които не се препоръчват за деца под 12-годишна възраст, могат да се разпространяват през цялото времетраене на програмите на доставчиците на медийни услуги при условие, че се обозначават чрез предхождащ ги аудио- и/или аудио-визуален знак или се идентифицират с визуален предупредителен знак (пиктограма), който се появява след началото на предаването, както и след всяко прекъсване и престоява на екран не по-малко от 60 секунди.

 

26.2. (нова, приета с Решение № РД-05-109/28.09.2017 г.) Кинематографични произведения, филми и сериали, и други аудиовизуални произведения, които не се препоръчват за деца под 14-годишна възраст, се разпространяват в програмите на доставчиците на медийни услуги между 21.00 и 6.00 часа и са ясно обозначени чрез предхождащ ги аудио- и/или аудио-визуален знак или се идентифицират с визуален предупредителен знак (пиктограма), който се появява след началото на предаването, както и след всяко прекъсване и престоява на екран не по-малко от 60 секунди.

 

26.3. (нова, приета с Решение № РД-05-109/28.09.2017 г.) Кинематографични произведения, филми и сериали, и други аудиовизуални произведения, които не се препоръчват за деца под 16-годишна възраст, се разпространяват в програмите на доставчиците на медийни услуги между 22.00 и 6.00 часа и са ясно обозначени чрез предхождащ ги аудио- и/или аудио-визуален знак или се идентифицират с визуален предупредителен знак (пиктограма), който се появява след началото на предаването, както и след всяко прекъсване и престоява на екран не по-малко от 60 секунди.

 

26.4. (нова, приета с Решение № РД-05-109/28.09.2017 г.) Кинематографични произведения, филми и сериали, и други аудиовизуални произведения, които не се препоръчват за лица под 18-годишна възраст, се разпространяват в програмите на доставчиците на медийни услуги между 23.00 и 6.00 часа и са ясно обозначени чрез предхождащ ги аудио- и/или аудио-визуален знак или се идентифицират с визуален предупредителен знак (пиктограма), който се появява след началото на предаването, както и след всяко прекъсване и престоява на екран не по-малко от 60 секунди.

 

27. Елементи от програмното съдържание на доставчиците на медийни услуги, които могат да въздействат неблагоприятно или да създадат опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, следва да бъдат разполагани в програмни пояси, които се предполага, че не привличат детската аудитория.

 

28. С оглед на защитата на децата от съдържание, което създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, при предоставянето за разпространение на аудио-визуални произведения/филми, доставчиците на медийни услуги имат предвид категоризацията на филми съгласно чл. 37, ал. 4 от Закона за филмовата индустрия, която се осъществява от Националната комисия за категоризацията на филми и възрастовите ограничения, ако има такива.

при категория "А" - "Препоръчва се за деца";

при категория "В" - "Без възрастови ограничения";

при категория "С" - "Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст";

при категория "D" - "Забранен за лица под 16-годишна възраст";

при категория "Х" - "Забранен за лица под 18-годишна възраст".

 

29. Доставчиците на медийни услуги не допускат предоставяне за разпространение на предаване или форми на търговски съобщения, с изключение на филми, сериали и други кинематографични произведения, насочени към деца или в които има участие на дете, или има дете, което употребява алкохолни напитки, и не се насърчава прекомерната употреба на такива напитки.

 

30. Доставчиците на медийни услуги не допускат предоставяне за разпространение на предаване или форми на търговски съобщения, с изключение на филми или сериали, за цигари и други тютюневи изделия, насочени към деца, или в които има участие на дете, или има дете, което употребява цигари или други тютюневи изделия.

 

31. Доставчиците на медийни услуги не допускат предоставяне за разпространение на търговски съобщения - с участието на дете или насочени към деца - за лекарствени продукти или лечение, които се отпускат или назначават само по лекарско предписание, с изключение на случаите по чл. 248 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

32. Доставчиците на медийни услуги не допускат предоставяне за разпространение на търговски съобщения - с участието на дете или насочени към деца - за наркотични вещества. Не допускат и предавания, с изключение на филми или сериали, в които се показват изображения, представляващи или наподобяващи наркотични вещества, и които представят в благоприятна светлина поведение, чието подражание може да създаде опасност за живота и здравето на детето.

 

33. Създаващи опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/ или социалното развитие на децата са предавания или други елементи от програмата, които съдържат порнография или сцени с открито сексуален характер, които съдържат актове на необосновано насилие срещу хора и/ или животни.

 

34. Създаващи опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/ или социалното развитие на децата са части от програмното съдържание или от предавания, които подтикват към престъпно и/или противообществено поведение.

 

35. Създаващи опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/ или социалното развитие на децата са действия или сцени, на които децата обичайно не могат да станат свидетели - шокиращи кадри от местопрестъпления, от мъртви или разчленени човешки тела, на жертви на насилие, от медицински манипулации и др.

 

36. Упражняването на правото на аудиторията да бъде информирана за деца, които са заподозрени или обвиняеми в наказателни производства, както и спрямо осъдени деца, трябва да е съобразено с вредния ефект, който разкриването на информацията би имал за тях.

 

37. При отразяването на събития, свързани със злоупотреби с деца, малтретиране на деца или семейни проблеми, доставчиците на медийни услуги трябва да зачитат неприкосновеността на личния живот на децата, които са жертви на насилие или на семейни проблеми.

 

38. Доставчиците на медийни услуги не допускат представянето на хазартни игри като подходящо средство за лесно придобиване на пари, което може да доведе до пристрастяване, и да подведе детската аудитория.

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове