Свикване на Общо събрание на НСС

ПОКАНА

за Общо събрание на

сдружение „Национален Съвет за Саморегулация”

Управителният съвет на сдружение „Национален съвет за саморегулация” (НСС) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 17 от Устава на НСС свиква редовно Общо събрание на организацията, което ще се проведе на 14 ноември 2012 година, 16:00 часа, София, ул. „Сан Стефано” № 14, вх.Б, ет.3, АРА/БАКА, при следния

Дневен  ред:

1.      Откриване на събранието и установяване на кворум;

2.      Приемане на годишен доклад за дейността за 2010/2012 г. и освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС.

3.      Приемане на изменения и допълнения на Устава на НСС;

4.       Приемане на изменения и допълнения на Етичния кодекс;

5.       Приемане на изменения и допълнения на Правилника за Приложение на Етичния кодекс

6.       Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари

7.       Освобождаване на председателя и членовете на Управителния съвет;

8.       Избиране на нов Управителен съвет;

9.       Избиране на председател на Управителния съвет;

10.     Приемане на бюджет за 2012/2013 г  и определяне на годишна вноска за редовните и асоцииране членове

11.     Други

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ  събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по посочения дневен ред са на разположение на членовете в офиса на АБРО на адрес: град София,  ул. „Сан Стефано” № 14, вх.Б, ет.3, АРА/БАКА  и на сайта на НСС www.nss-bg.org;  тел: 0886695616, е-мейл office@nss-bg.org

София, 10 октомври 2012 година