Правила за онлайн поведенческата (ОВА) реклама

Общото събрание на НСС прие Правила за Онлайн поведенческата реклама (Оnline Behavioral Advertising – OBA), които имат за цел да осигурят прозрачност и потребителски контрол върху начина, по които т.н. „трети страни“ събират и използуват информация онлайн с цел доставяне на реклама, основано на поведението и интересите на потребителите в интернет.

Най-общо, в случай, че искат да използуват ОВА, от третите страни се изисква да предоставят съобщение на уеб-потребителите в самата онлайн реклама или в близост до нея. Това съобщение трябва да води към подходящ механизъм, чрез който уеб-потребителят да може да откаже събирането на информация за неговите предпочитания и интереси в интернет и използуването й от въпросната трета страна или трети страни за целите на ОВА.

В случай на нарушаването на принципите за ОВА, потребителите могат да подават жалби и сигнали в Националния съвет за саморегулация (НСС), който осигурява работеща платформа за разглеждане на жалбите и прозрачно и независимо налагане на ОВА правилата. Правилата влизат в сила от 1-ви май 2015 г. и не освобождават по какъвто и да е начин рекламодателите и третите страни от задълженията им да предприемат изискуемите от закона действия за защита на личните данни на потребителите.