Покана за общо събрание на НСС, 04.11.2010 г.

Управителният съвет на Национален съвет за саморегулация (НСС), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 17 от Устава на НСС, свиква годишно общо събрание на организацията, което ще се проведе на 4 ноември 2010 година, 17:00 часа, София, ул. „Христо Белчев” 33, eт. 2, офис 6,  при следния

Дневен  ред:

1.      Откриване на събранието и установяване на кворум;

2.      Приемане годишен доклад за дейността за 2009/2010 г. и освобождаване от  

         отговорност на членовете на Управителния съвет;

3.      Приемане бюджет за 2010/2011 година;

4.      Избиране на член на Управителния съвет;

5.      Приемане на Рамка за отговорна комуникация на храните

6.      Приемане на Общи стандарти за отговорна комуникация на спиртните напитки;

7.      Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ,  събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по посочения дневен ред са на разположение на членовете в офиса на БАР на адрес: град София 1000, ул. „Христо Белчев” 33, етаж 2, офис 6 и на сайта на НСС www.nss-bg.org;  тел: 0886695616, е-мейл office@nss-bg.org

София, 1 октомври 2010 година,    

Ели Желева Герганова

Председател на УС на НСС