Общо събрание

Днес, 10 март 2015 г. се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация с дневен  ред:

1.      Откриване на събранието и установяване на кворум;

2.      Приемане на годишен доклад за дейността през 2014 г. и освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС.

3.      Приемане на изменения и допълнения на Етичния кодекс;

4.      Приемане на изменения в Устава на НСС;

5.      Приемане на бюджет за 2015 г.  и определяне на годишна вноска за редовните и асоциирани членове;

6.      Други.

Общото събрание, на което присъстваха всички редовни членове, прие годишния доклад за дейността на НСС през 2014 г., както и изменения в Устава  допълнения на Етичния кодекс, свързани с трансграничните жалби и онлайн поведенческата реклама.