Общо събрание на НСС – 01.09.2016 г.

Управителният съвет на сдружение „Национален съвет за саморегулация” (НСС) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 17 от Устава на НСС свиква редовно Общо събрание на организацията, което ще се проведе на 1 септември 2016 година, 16:00 часа, София, ул. „Сан Стефано” № 14, вх.Б, ет.3, АРА/БАКА, при следния

Дневен ред:

1. Откриване на събранието и установяване на кворум;

2. Приемане на годишен отчет за дейността през 2015 г., финансов отчет и освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС.

3. Приемане на изменения и допълнения на Етичния кодекс;

4. Приемане на изменения в Устава на НСС;

5. Избор на Управителен съвет и председател;

6. Приемане и освобождаване на членове на НСС;

7. Приемане на план за дейностите на НСС през 2016 и 2017 г., финансов бюджет за 2016 г. и 2017 г. и определяне на годишна вноска за редовните и асоциирани членове;

8. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по посочения дневен ред са на разположение на членовете в офиса на БАКА на адрес: град София, ул. „Сан Стефано” № 14, вх.Б, ет.3, АРА/БАКА и на сайта на НСС www.nss-bg.org; тел: 0886695616, е-мейл office@nss-bg.org

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НСС:

Ели Герганова