НСС и СЕМ подписаха Меморандум за сътрудничество

На специално организирана работна закуска  Националният съвет за саморегулация (НСС)  сподели своите успехи и предизвикателства през първата година от своята дейност.

През 2010 г., в Националния съвет за саморегулация (НСС)  са постъпили  34  жалби за  неетична реклама и за 4 случая съветът се се самосезирал. От тях в 17 случая Етичната комисия е намерила нарушение на Националния етичен кодекс за реклама и търговска комуникация.

        Председателят на Етичната комисия Гриша Камбуров представи практиката на Комисията през последната една година, казусите, които са възникнали за решаване и практическите проблеми пред които са били изправени членовете. Той подчерта, че в рамките на образуваните производства, съобразявайки опита на другите държави и благодарение на професионализма на членовете на Етичнат аомисия. Националният съвет по саморегулация в рамките на една година успя да завоюва завидни позиции, както в национален, така и в международен план, като уважаван и надежден партньор на потребителите и сродните организации за саморегулация.

        Меморандумът за сътрудничество, който Националният съвет за саморегулация (НСС) и Съветът за електронни медии (СЕМ) подписаха на срещата, заявява добрата воля за сътрудничество за осигуряване на свободата на търговското слово, чрез прилагането на високи изисквания и стандарти, които превръщат рекламите в законни, достоверни, честни и благоприлични послания, създадени с чувство на отговорност към потребителите и обществото

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


между


Съвета за електронни медии (СЕМ) и  Националния съвет за саморегулация (НСС)

  Днес, 25.03.2011 г. ,

 Съветът за електронни медии (СЕМ), със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Шипченски проход” № 69, представляван от доц. Георги Лозанов – Председател,

 и

 Националният съвет за саморегулация (НСС), адрес за кореспонденция: София 1000, ул. \“Христо Белчев\“ 29-33 , ет. 2, офис 6 (БАР), представляван от Ели Герганова – Председател на УС,  като отчетоха, че :

 o                    СЕМ и НСС зачитат свободата на търговското слово в България и  в същото време  отчитат, че основната роля на рекламата и търговската комуникация е да създават доверие у потребителя, поради което е необходимо към тях да се прилагат високи изисквания и стандарти, за да бъдат те законни, достоверни, честни и благоприлични, създадени с чувство на отговорност към потребителите и обществото;

 o                    Ефективната корегулация на рекламата и  другите форми на търговски съобщения се извършва чрез различните механизми и инструменти на закона и саморегулацията, които се допълват взаимно с цел осигуряването на максимална защита на потребителите и обществото;

 o                    Органите на СЕМ и НСС работят независимо един и от друг. СЕМ е независим специализиран орган, прилагащ нормите на ЗРТ. НСС е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, прилагащо разпоредбите на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация (Етичен кодекс).

 Страните се споразумяха за следното:

 1.     НСС ще уведомява СЕМ за всички  решения на Етичната комисия за нарушения на Националния етичен кодекс, които се отнасят до излъчвания на реклами и други форми на търговски съобщения в програмите  на доставчиците на медийни услуги.

 2.     Независимо от произнасянето на Етичната комисия на НСС по даден казус, в случай на  установено нарушение на ЗРТ, НСС ще сезира СЕМ  за образуване на административнонаказателно  производство  в съответствие с изискванията на закона.

 3.     НСС ще уведомява СЕМ  за случаите на неизпълнение на решенията на Етичната комисия от страна на доставчици на медийни услуги. В тези случаи СЕМ може да образува административнонаказателно производство  и да приложи разпоредбата на чл. 126 г от ЗРТ. За целта СЕМ ще извършва независим мониторинг на изпълнението на решенията на Етичната Комисия на НСС, като ще уведомява НСС за резултата.

 4.     CEM ще препраща на НСС всички жалби и сигнали, които се получават в СЕМ, но се отнасят до нарушения на етичните норми.

 5.     Двете страни ще си сътрудничат в организирането на дискусии с други държавни органи и неправителствени организации  по важни за потребителите и обществото теми, инициирайки формирането на общи политики.

 6.     Двете страни ще съдействат за развитието на корегулацията  в  рекламата и другите форми на търговските съобщения и за широкото приложение на нейните принципи и механизми във всички форми на комуникация в Р България.

 7.     Двете страни ще провеждат съвместни срещи минимум два пъти годишно за анализ на резултатите от сътрудничеството по този меморандум.

 8.     Настоящият меморандум може да бъде изменен и допълнен по взаимно съгласие между страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА СЕМ:                                                              ЗА НСС:

            Георги Лозанов                                                 Ели Герганова