На 19 октомври 2011 година се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация

На 19 октомври 2011 година се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация

На събранието бе одобрен и приет Годишен доклад за дейността на организацията за периода октомври 2010 г. – октомври 2011 г.

За периода в НСС са постъпили  92 сигнала и жалби и са открити 53 процедури. Най-много (36) са процедурите по жалби срещу телевизионни реклами, следвани от външните реклами (12)  и радио реклами (3). Най-много са процедурите открити срещу търговски съобщения на телекомите (10) и козметичната индустрия (10), следвани от храните (5), хазарта и вещите за дома (по 4), алкохолните напитки, финансовите услуги и ИТ продукти (по 3). Най-много процедури са образувани за подвеждаща търговска комуникация (20), морал и благоприличие (18, от които неподходящи за деца – 7), следвани от социалната отговорност (9). По 27 от случаите с открити процедури не са установени нарушения, а 24 са санкционираните от ЕК нарушения на Етичния кодекс. Само един случай е бил отнесен към Апелативната комисия, която е потвърдила решението на ЕК.

Въведена бе услугата Copy Advice.

Постигнати са успехи с утвърждаване на законодателната рамка на саморегулацията. Подписан бе Меморандум за сътрудничество със СЕМ. НСС се присъедини към предложенията за промяна в ЗРТ, която се отнася до участието на деца в телевизионни програми и участва с предложения за изработването на специални Критерии в тази област. Съгласувана бе Рамката за храните с Министерство на здравеопазването.

Приети бяха някои промени в Устава на НСС. Мандатът на Управителния съвет и органите на организацията бе увеличен от 2 на 3 години.

Общото събрание преизбра досегашния Управителен съвет в състав от 7 души.