На 14 ноември 2012 г. се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация.

На 14 ноември 2012 г. се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация. Общото събрание прие Отчет за дейността на НСС за периода за периода 1 октомври 2010 г. – 30 септември 2012 г., прие промени в Устава на сдружението, прие Етични правила за рекламата и търговската комуникация на хазарта. Избран бе и нов Управителен съвет в състав:

Ели Герганова – председател и членове:

Мариана Брашнарова, София Пенева, Николай Неделчев, Росен Мисов, Мария Христова-Швец, Иванка Джолева, Ани Ангелова, Петя Терзиева и Гергана Данова.

Вижте Отчет за работата на Националния съвет за саморегулация