Етичната комисия към националния съвет по саморегулация в рекламата препоръча на списание „пентхаус” и водка“оргазъм” да не разпространяват рекламните си послания във вид, който е в разрез с нравствените възгледи, ценности и морални и законови норми

След като стана известно, че е възможно подаването на жалба в Националния съвет за саморегулация срещу реклама, която не отговаря на етичните стандарти, започнаха и реакциите на гражданите по различни казуси. Това е знак, че необходимостта от обществен контрол по отношение не само на законосъобразността, но и на благоприличието на   рекламните послания нараства

Информация до медиите
8 април 2010, София

В Националния съвет за саморегулация постъпиха жалби относно външна реклама на списание „Пентхаус” и реклама на водка „Оргазъм”, разпространявана в печатни издания. Етичната комисия към съвета намери жалбите за основателни по отношение на нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.

В коментарите си жалбоподателите казват:

„Независимо от разбирането, че човешките свободи (в това число свободата на словото) трябва да се зачитат, не мога да скрия погнусата и възмущението си от билборда на списание \“Пентхаус\“. То изобразява \“око\“ според твърдението на заместник-главния му редактор Теодор Михайлов, но недвусмислено търсенето у целевата група възприятие, е за вагина\“.

„В някои печатни издания неколкократно се публикува реклама на водка \“Оргазъм\“. Същата комуникация фигурира във фирмения сайт на продукта. В нарушение на добрите обществени нрави, формата на бутилката има директен намек за мъжки полов орган и посланието гласи \“споделете оргазма\“.

Освен това рекламата е в нарушение на Закона за здравето, който не допуска директната реклама на спиртни напитки.

Оплакването срещу тези реклами могат да попаднат под няколко категории – 1)сексуално изображение, неподходящо за деца; 2)дискриминация/унижение; 3) обида.

И двете жалби могат да бъдат отнесени към следните текстове от Етичния кодекс:

Чл.2: Търговската комуникация не трябва да съдържа твърдения или аудио или визуални елементи, които да нарушават добрите нрави или да могат да се определят като вулгарни или отблъскващи, според общоприетите морални норми в съответната държава и култура

Чл. 4.2: Търговската комуникация и не трябва да съдържа, подбужда или толерира никаква форма на обида или дискриминация, включително такава на базата на раса, национална принадлежност, религия, социална или политическа принадлежност, пол, възраст, увреждания или сексуална ориентация, без изброяването да е изчерпателно

Чл. 4.3: Търговската комуникация трябва да съблюдава принципа на равенство между половете

Чл. 4.9: Търговската комуникация не трябва да показва прекалена еротика и да промотира прекалена податливост на сексуалността чрез изобразяване на насърчаване и готовност за секс, разголване на човешкото тяло по неподходящ начин и не трябва да представя продукта като средство за отстраняване на сексуални бариери. Човешкото тяло може да се показва само при зачитане на правата на личността и човешкото достойнство

Поискани са становища от ответните страни – Списание „Пентхаус” и Тера Трейдинг ООД, които се въздържаха от официална позиция.

Етичната комисия счете, че има нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България. Тя е на мнение, че рекламите са неблагоприлични, тъй като съдържат визуални елементи и вербални послания и внушения, които са в разрез с общоприетите в българското общество морални норми.

Етичната комисия препоръчва на списание „Пентхаус” и водка „Оргазъм” да не разпространяват рекламите си в този вид. Освен това, във връзка с нарушенията на Закона за здравето Етичната комисия реши жалбата срещу рекламата на водката да бъде изпратена за разглеждане в Министерство на здравеопазването, както и да бъде сезирана Комисията за защита на потребителите.

Националният съвет за саморегулация (НСС) е учреден от Българската асоциация на рекламодателите (БАР), Асоциацията на рекламните агенции – България (АРА) и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). На сайта на Националния съвет по саморегулация (НСС) могат да бъдат видени случаите на неетични и подвеждащи рекламни послания и кампании, по които Етичната комисия към НСС се е произнесла: www.nss-bg.org.

За допълнителна информация:

Национален съвет за саморeгулация (НСС)
ул. \“Христо Белчев\“ 33, ет.2, офис 6
София 1000
е-mail: office@nss-bg.org

Председател на Етичната комисия
Гриша Камбуров,
М: 0898612762

Председател на УС на НСС
Ели Герганова
М: 0886695626