Всяко физическо или юридическо лице, вкл. държавни и национални органи и съдилища могат да искат тълкуване на Етичния кодекс.

Тълкуването на Етичния кодекс и изясняването на значението на неговите клаузи се извършва от Експертна група към НСС. Тя предоставя принципни тълкувания и не действа като арбитър, нито пък заема позиция относно индивидуални случаи. Когато е уместно, Експертната група може да привлича специалисти и да прави консултации с Международната търговска камара (МТК) и други браншови органи.

Функциите на Експертната група се упражняват от Управителния съвет на НСС.

По принцип услугите на Експертната група за тълкуване на Кодекса са безплатни. Възможно е обаче от молителя да бъде поискано заплащане, когато се очаква дадено запитване да доведе до допълнителни разходи за привличането на допълнителни експерти и/или допълнителна информация. 

Състав на Експертната група